ECONS V2.13E Rvs 600002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบเสนอราคา และจอภาพสร้างคำสั่งขายและคำสั่งผลิต – ระบบกำหนดและจัดใบเสนอราคา (ES)
ที่จอภาพบันทึกใบเสนอราคา และจอภาพสร้างคำสั่งขายและคำสั่งผลิตมีการปรับปรุงการทำงานดังนี้
1. เพิ่มให้กำหนดรหัสพื้นที่ส่งสินค้า เพื่อใช้ในการค้นหาราคาค่าขนส่งขาย และค่าขนส่งจ่ายตามรหัสพื้นที่ส่ง
2. เพิ่มฟิลด์กำหนดค่าขนส่งขาย และค่าขนส่งจ่าย โดย Default มาจากรหัสพื้นที่ส่ง
3. นำค่าขนส่งขายมาพวกเพิ่มเป็นราคาต่อหน่วย
4. นำค่าขนส่งจ่ายบวกเพิ่มเป็นต้นทุนดำเนินงาน
ทั้งนี้ จะทำให้สามารถแยกราคาสินค้า กับราคาค่าขนส่งได้ และยังทำให้ทราบถึงค่าขนส่งจ่ายซึ่งถือเป็นต้นทุนดำเนินงานอีกด้วย
5. ที่จอภาพสร้างคำสั่งขายและคำสั่งผลิต เมื่อทำการประมวลผลโปรแกรมจะบันทึกรหัสพื้นที่ส่ง, ค่าขนส่งขาย และค่าขนส่งจ่าย ไว้ที่รายการขายให้อัตโนมัติ

ปรับการบันทึกข้อมูล และการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 30 Digit

ทำการปรับปรุงให้สามารถบันทึกเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษี จากเดิม 20 Digit เป็น 30 Digit
ซึ่งมีผลต่อจอภาพบันทึกรายการ และรายงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ระบบ PO
1. จอภาพบันทึกรายการรับสินค้า
2. จอภาพผ่านรายการรับสินค้า
3. จอภาพยกเลิกรายการรับสินค้า
4. จอภาพบันทึกรายการ Invoice
5. จอภาพผ่านรายการ Invoice
6. จอภาพยกเลิกรายการ Invoice
7. จอภาพส่งคืนสินค้า
8. จอภาพผ่านรายการส่งคืนสินค้า
9. จอภาพยกเลิกรายการส่งคืนสินค้า
10. จอภาพบันทึกรายการลดหนี้
11. จอภาพผ่านรายการลดหนี้
12. จอภาพยกเลิกผ่านรายการลดหนี้
13. จอภาพตรวจสอบผู้ขาย
14. รายงานใบรับสินค้า (STDPO6004)
15. รายงานตรวจสอบรายการ Invoices (STDPO6005)
16. รายงานพิมพ์เอกสารใบส่งคืนสินค้า (STDPO6020)
ระบบ AP
1. จอภาพบันทึก/แก้ไขรายการตั้งหนี้
2. จอภาพผ่านรายการตั้งหนี้
3. จอภาพพักรายการใบแจ้งหนี้
4. จอภาพรับวางบิล
5. จอภาพบันทึกรายการจ่ายเงิน
6. จอภาพผ่านรายการจ่ายเงิน
7. จอภาพบันทึก/แก้ไขเลขที่ใบกำกับภาษี
8. จอภาพยกเลิกรายการประจำวัน
9. จอภาพตรวจสอบผู้ขาย
10. ตรวจสอบรายการรับวางบิล (STDAP6001)
11. รายงานการรับวางบิล (STDAP6002)
12. พิมพ์ตรวจสอบรายการจ่ายเงิน (STDAP6003)
13. พิมพ์รายการตั้งหนี้ค้างชำระ (STDAP6004)
14. รายงานหนี้ค้างบันทึก (STDAP6005)
15. รายงานตรวจสอบรายการตั้งหนี้ (STDAP6006)
16. การพิมพ์ใบสำคัญตั้งหนี้ (STDAP6007)
17. การพิมพ์ใบสำคัญลด/เพิ่มหนี้ (STDAP6008)
18. รายงานภาษีซื้อ (STDAP6011)
19. รายงานภาษีซื้อ (STDAP6012)
20. Recurring Voucher (STDAP6015)
21. ภาษีซื้อค้างพิมพ์ (Unprinted) (STDAP6017)
22. ใบสำคัญขาดใบกำกับภาษี (STDAP6018)
23. ประวัติรายงานภาษีซื้อ (Purhase Vat History) (STDAP6019)
24. รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ (STDAP6020)
25. รายงานประมาณการจ่ายเงิน (STDAP6021)
26. ทะเบียนคุมการตั้งเจ้าหนี้เรียงตามรหัสเจ้าหนี้ (STDAP6022)
27. Trust Receipt (STDAP6026)
28. รายงานภาษีซื้อเบื้องต้นกรณี Prorate -รันครั้งเดียว (STDAP6029)
29. รายงานภาษีซื้อกรณี Prorate -รันครั้งเดียว (STDAP6030)
30. บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ (STDAP6032)
31. รายงานแสดงรายการรับสินค้าที่ยังไม่ผ่านรายการตั้งหนี้ (STDAP6046)
32. รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ (STDAP6048)
33. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้แสดงตามรหัสเจ้าหนี้ (STDAP6049)
34. บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ (STDAP6052)
35. รายงานประวัติภาษีซื้อกรณี Prorate (STDAP6057)

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 โครงสร้างและขั้นตอนการผลิต ปรับความเร็วในการประมวลผลที่จอภาพปรับปรุงโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต
2 ควบคุมสินค้าคงคลัง จอภาพยกเลิกรายการปรับปรุง แก้ไขกรณีปรับปรุงด้วยทศนิยมที่ > 2 ตำแหน่ง โปรแกรมปัดทศนิยมเหลือ 2 ตำแหน่ง ทำให้ Update ยอดสินค้าคงเหลือไม่ถูก และไม่ลบรายการประวัติความเคลื่อนไหว
3 ควบคุมสินค้าคงคลัง จอภาพประมวลผลปรับปรุงเบื้องต้น(Prelim) แก้ไขการคำนวณต้นทุนรายการรับสินค้าจากระบบ PO และมีค่าใช้จ่ายนำเข้า กรณีกำหนดต้นทุนเป็นแบบ “AVG” โปรแกรมคำนวณต้นทุนต่อหน่วยไม่ถูกต้อง (TMPCST.MATCOST)
4 ควบคุมการจัดจำหน่าย จอภาพบันทึกรายการขาย กรณีคลิกเลือกของแถม ขอให้ Default ราคาต่อหน่วยเป็น 0

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*