ECONS V2.13E Rvs 590006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

แก้ไขจอภาพรหัสหน่วยนับ – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง

ที่จอภาพรหัสหน่วยนับ แก้ไขการบันทึกรหัสหน่วยนับจากเดิม 4 Digit เป็น 8 Digit

แก้ไขจอภาพหมวดสินค้า และกลุ่มสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC)

ที่จอภาพบันทึกรหัสหมวดสินค้า และกลุ่มสินค้า โดยเพิ่มการบันทึกชื่อหมวดสินค้าและชื่อกลุ่มสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ

แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักลูกค้า – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)

ที่จอภาพบันทึกข้อมูลหลักลูกค้า เพิ่มให้สามารถสร้างหัวข้อมาตรฐานเก็บไว้สำหรับใช้บันทึกข้อมูลอื่น ๆ ดังรูป

แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักผู้ขาย – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)

ที่จอภาพบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย เพิ่มให้สามารถสร้างหัวข้อมาตรฐานเก็บไว้สำหรับใช้บันทึกข้อมูลอื่น ๆ ดังรูป

แก้ไขรายงานพิมพ์เช็คจ่าย – ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP)

แก้ไขรายงานพิมพ์เช็คจ่ายให้พิมพ์ชื่อผู้รับเช็คตามที่ระบุได้ (เดิมชื่อผู้รับเช็คพิมพ์จากชื่อผู้ขาย)
ที่จอภาพบันทึกรายการจ่ายเงิน ผู้ใช้ระบุชื่อผู้รับเช็ค ดังรูป
จากนั้นเมื่อทำการพิมพ์เช็คโปรแกรมจะใช้ชื่อดังกล่าวพิมพ์เป็นผู้รับเช็ค
แต่หากไม่ได้ระบุชื่อที่ฟิลด์นี้ โปรแกรมจะใช้ชื่อผู้ขายพิมพ์เป็นผู้รับเช็ค

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 10 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมสินค้าคงคลัง แก้ไขรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (Stock Card) ให้แสดงรายการ CR เป็นลำดับแรกของวันนั้น ๆ เสมอ
2 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพผ่านรายการเบิกวัตถุดิบ กรณีเบิกวัตถุดิบนอกสูตร หรือรับคืนสินค้าพลอยได้ ให้บันทึก MTXNHIST.Item ตาม Item ที่สร้างรายการลง WPM
3 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพบันทึกรายการปิดคำสั่งผลิต ให้บันทึกข้อมูล MFGDATE ตามวันที่ผลิตเสร็จด้วย
4 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพผ่ายรายการปิดคำสั่งผลิต ให้บันทึกข้อมูล MFGDATE ไว้ที่ INVLOC และ MTXNHIST ด้วย
5 ควบคุมการผลิต แก้ไขจอภาพยกเลิกการปิดคำสั่งผลิต ให้ดึงข้อมูลที่บันทึกไว้ที่ User Defined Fields และ MFGDATE กลับมาให้ด้วย
6 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกรายการส่งสินค้า ให้บันทึกข้อมูล MFGDATE ตามสถานที่จ่ายออกที่ระบุ
7 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพผ่ายรายการส่งสินค้า ให้บันทึกข้อมูล MFGDATE ไว้ที่ข้อมูลประวัติการขาย และ MTXNHIST ด้วย
8 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพยกเลิกรายการส่งสินค้า ให้ดึงข้อมูล MFGDATE กลับมาให้ด้วย
9 ควบคุมการจัดจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกรายการขาย กรณีขายด้วยสกุลเงินต่างประเภทดังนี้ 1.ปรับการแสดงข้อมูลที่ Grid ให้แสดงตามสกุลเงินที่ขายโดยยังไม่มีการคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน 2. ปรับการคำนวณยอดขายสุทธิโดยให้รวมยอดขายตามสกุลเงินที่ขายทุกรายการก่อน (กรณีมีส่วนลดก็ให้หักส่วนลดด้วยสกุลเงินที่ขาย) แล้วจึงนำมาคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน
10 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานภาษีขาย เนื่องจากแสดงรายการภาษีซ้ำกัน ในกรณีที่มีการบันทึกรายการภาษีแล้วมีข้อมูล Transtime เดียวกัน

Back

Posted in ห้องสมุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*