ECONS V2.13E Rvs 590003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

ECONS_logo

แก้ไขจอภาพจัดทำใบเสนอราคา – ระบบกำหนดและจัดทำใบเสนอราคา(ES)

แก้ไขจอภาพจัดทำใบเสนอราคาให้สามารถบันทึกราคาต่อหน่วยหลัก 10 ล้านบาทได้ (99,999,999.99)

แก้ไขจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO)

จอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ เพิ่มปุ่ม รับข้อมูลจาก Excel เพื่อการ Import ข้อมูลการสั่งซื้อจาก Excel เข้าสู่ระบบ มีวิธีการดังนี้

1. เตรียมไฟล์ Excel ดังรูป โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1.1 ไฟล์ .xls หรือ .xlsx ก็ได้

1.2 มีคอลัมน์ครบตามรูป โดยคอลัมน์ B-E ให้มี Format ตัวเลข

1.3 จำนวนห้ามเป็น 0

1.4 รหัสสินค้าสามารถกำหนดเป็นรหัส Barcode ได้

 

2. ที่จอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ

2.1 ทำการกำหนดเลขที่ใบสั่งซื้อ

2.2 จากนั้นกดปุ่ม รับข้อมูลจาก Excel

2.3 ระบุไฟล์ที่ต้องการรับข้อมูล กรณีกำหนดรหัสสินค้าเป็น Barcode ให้คลิกเลือก เพิ่มการตรวจสอบรหัส Barcode

2.4 กดปุ่ม ประมวลผล

 

3. การประมวลผลรับเข้า โปรแกรมสร้างรายการและมีการตรวจสอบดังนี้

3.1 มูลค่าเป็นตามสกุลเงินของใบสั่งซื้อ

3.2 หน่วยนับเป็นไปตามหน่วยคลัง

3.2 มีการตรวจสอบว่ารหัสสินค้ามีในระบบหรือไม่, จำนวนเป็น 0 หรือไม่ หากพบว่าผิดพลาดรายการใดรายการหนึ่ง โปรแกรมจะไม่ Import ทั้งหมด พร้อมแจ้งปัญหาไว้ที่ไฟล์ Excel ผู้ใช้สามารถเข้าไปตรวจสอบปัญหาได้

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 14 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมการผลิต จอภาพผ่านรายการเบิกวัตถุดิบ แก้ไขกรณีที่กำหนด Lot หรือ Expired Date ไม่ตรงกับสต๊อคคงเหลือ โปรแกรมจะต้องไม่ลบรายการดังกล่าวและให้ติด Error Code รายการเบิกนั้น ๆ ไว้
2 ควบคุมการผลิต จอภาพบันทึก/แก้ไขการเบิกวัตถุดิบ กรณีเปลี่ยนวันที่ที่ Header แล้วกด Save ให้ไปแก้ไขวันที่ที่ Detail ด้วย
3 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพหน้าบันทึกใบสั่งซื้อ พบว่า Err. เมื่อทำการเลือกรหัสบัญชี
4 ควบคุมสินค้าคงคลัง จอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้า แก้ไขกรณีอ้างถึงใบสั่งขายที่มีรายการสินค้าเดียวกันแต่แยก Item แล้วทำการทยอยโอนที่ละ Item โปรแกรมจะตรวจสอบจำนวนสินค้าตามเอกสารการขายไม่ถูกต้อง
5 บัญชีลูกหนี้ จอภาพบันทึกรายการรับเงิน ปุ่ม Generate รายการรับเงิน แก้ไขการคำนวณยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่ถูกต้อง และการลงฟิลด์ ARRCT.AMOUNT ไม่ถูกต้อง
6 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานภาษีขาย ให้แสดงชื่อ ที่อยู่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ตามรหัสสถานที่ที่บันทึกรายการ
7 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขรายงานภาษีขาย(STDAR6024) ให้แสดงชื่อ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ตามรหัสสถานที่ที่บันทึกรายการ
8 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งก่อนและหลังผ่านรายการ(STDAP6037,6040) ให้แสดงชื่อ ที่อยู่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ตามรหัสสถานที่ที่บันทึกรายการ
9 บัญชีเจ้าหนี้ แก้ไขรายงานภาษีซื้อเบื้องต้น(STDAP6011,6029), ภาษีซื้อ(STDAP6012,6030), ประวัติภาษีซื้อ(STDAP6019), ประวัติภาษีซื้อ Prorate(STDAP6057) ให้แสดงชื่อ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ตามรหัสสถานที่ที่บันทึกรายการ
10 เงินสดย่อย แก้ไขรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(STDPC6009) ให้แสดงชื่อ ที่อยู่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ตามรหัสสถานที่ที่บันทึกรายการ
11 เงินสดย่อย แก้ไขจอภาพผ่านรายการอนุมัติเบิกชดเชย เนื่องจากบันทึกยอดฐานภาษี BASPRORATE และ BASUNCLAIM ไม่ถูกต้อง
12 เงินทดรองจ่าย แก้ไขรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(STDAV6015) ให้แสดงชื่อ ที่อยู่ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ตามรหัสสถานที่ที่บันทึกรายการ
13 เงินทดรองจ่าย แก้ไขจอภาพผ่านรายการเคลียร์เงินทดรอง เนื่องจากบันทึกยอดฐานภาษี BASPRORATE และ BASUNCLAIM ไม่ถูกต้อง
14 พื้นฐาน แก้ไขจอภาพกำหนดรหัสสถานที่ โดยนำฟิลด์ USERDEFC1 มาใช้ในการบันทึกสาขาที่

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*