ECONS V2.13E Rvs 580007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580007  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 17 รายการ  ดังนี้

ECONS_logo

 แก้ไขจอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)

จอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้ามีการปรับปรุงเพิ่มเติมดังนี้

1.  เพิ่มให้สามารถบันทึกอ้างอิงรหัสโครงการดำเนินงานได้

2.  เพิ่มให้สามารถสร้างรายการโอนอัตโนมัติจากเอกสารอื่นๆ ได้มี 4 ประเภทรายการเอกสาร  ดังนี้

2.1  MO-รายการวัตถุดิบรอเบิก   เป็นการสร้างรายการโอนสินค้าจากรายการวัตถุดิบของคำสั่งผลิตที่อนุมัติคำสั่งผลิตแล้ว

2.2  OE-คำสั่งขาย   เป็นการสร้างรายการโอนสินค้าจากรายการสินค้าที่บันทึกรายการขายสินค้าไว้

2.3  RD-รายการรับสินค้า   เป็นการสร้างรายการโอนสินค้าจากรายการรับสินค้าที่ผ่านรายการแล้ว

หมายเหตุ รายการสินค้าที่จะโอนตามประเภทรายการรับสินค้า โปรแกรมจะคัดกรอง คลัง, สถานที่เก็บ, lot, วันที่หมดอายุ, สถานะสินค้าให้ตามที่บันทึกไว้ตอนรับ

2.4  TR-รายการโอนคืนสินค้า  เป็นการสร้างรายการโอนสินค้าจากรายการโอนย้าย  เฉพาะรายการโอนย้ายที่สร้างอัตโนมัติและผ่านรายการแล้วเท่านั้น

 

หมายเหตุ  คอลัมน์ รอผ่านรายการ  เป็นยอดสินค้าที่ยังไม่ผ่านรายการจากรายการ  ส่งสินค้า, ส่งคืนสินค้า, ปรับปรุงลดสินค้า, โอนสินค้า, เบิกวัตถุดิบ

 แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)

เปิดให้ข้อมูลการจัดเก็บสินค้า  Multi Location ประเภท  B,D และ L  สามารถกำหนดวิธีการตัดเบิกวัตถุดิบอัตโนมัติได้  ซึ่งแต่เดิมการกำหนดวิธีการตัดเบิกวัตถุดิบอัตโนมัติสามารถกำหนดได้เฉพาะสินค้าที่ Multi Location เป็น N หรื Y เท่านั้น ทั้งนี้  การตัดเบิกวัตถุดิบอัตโนมัติ จะอธิบายในหัวข้อถัดไป

          

 แก้ไขการผ่านรายการเปิดคำสั่งผลิต และปิดคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

ให้สามารถกำหนดคลัง และสถานที่เก็บ  ที่ใช้สำหรับเบิกวัตถุดิบที่กำหนดวิธีตัดยอดอัตโนมัติไว้

 

สามาถกำหนดคลัง และสถานที่เก็บที่ต้องการตัดเบิกได้ 4 วิธี คือ

1.  คลิกเลือก  ใช้ตามค่ามาตรฐานของโปรแกรม (คลัง : “FL”,   สถานที่เก็บ : “STOCK”)  โปรแกรมเบิกจ่ายวัตถุดิบจาก  คลัง – FL,   สถานที่เก็บ – STOCK, LOT – STOCK (เฉพาะ Multi Location B,L) และ  Expire Date – 01/01/2099 (เฉพาะ Multi Location B,D)

2.  คลิกเลือก  ใช้คลัง และสถานที่เก็บตามข้อมูลหลักสินค้าคงคลังของสินค้าที่สั่งผลิต และ LOT – STOCK (เฉพาะ Multi Location B,L) และ  Expire Date – 01/01/2099 (เฉพาะ Multi Location B,D)

3.  คลิกเลือก  ใช้คลัง และสถานที่เก็บตามข้อมูลหลักสินค้าคงคลังของวัตถุดิบที่ตัดจ่าย และ LOT – STOCK (เฉพาะ Multi Location B,L) และ  Expire Date – 01/01/2099 (เฉพาะ Multi Location B,D)

4.  คลิกเลือก  กำหนดคลัง และสถานที่เก็บ  โปรแกรมเปิดฟิลด์ให้กำหนดคลังสินค้า และสถานที่เก็บที่ต้องการเบิกจ่ายวัตถุดิบ และ LOT – STOCK (เฉพาะ Multi Location B,L) และ  Expire Date – 01/01/2099 (เฉพาะ Multi Location B,D)

 

 แก้ไขจอภาพ Add MRP – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

เพิ่มให้สามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อใช้คัดกรองข้อมูลการสร้างรายการคำสั่งผลิต ดังนี้

–  หมวดสินค้าเริ่มต้น – สิ้นสุด   คลิก กรณีต้องการทั้งหมด

–  กลุ่มสินค้าเริ่มต้น – สิ้นสุด   คลิก กรณีต้องการทั้งหมด

–  รหัสสินค้าเริ่มต้น – สิ้นสุด   คลิก กรณีต้องการทั้งหมด

 แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 13 เรื่อง (Bug Fixed)
รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร แก้ไขจอภาพบันทึกข้อมูลหลักทรัพย์สินให้สามารถแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินได้  เฉพาะทรัพย์สินที่ไม่มีการบันทึกประเภทรายละเอียดที่ <> R และไม่มีการบันทึกค่าเสื่อมราคา
2 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร จอภาพการจำหน่ายทรัพย์สิน แก้ไขการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม กรณีมีการปรับปรุงมูลค่าทรัพย์สินลดลง
3 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร แก้ไขรายงานค่าเสื่อมราคาแยกตามประเภททรัพย์สิน (STDFA6007)  ให้แสดงค่าเสื่อมสะสมจากวันที่ซื้อให้ถูกต้อง
4 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร แก้ไขรายงานค่าเสื่อมราคาแยกตามแผนก (STDFA6008) ให้ แสดงค่าเสื่อมสะสมจากวันที่ซื้อให้ถูกต้อง
5 ควบคุมสินทรัพย์ถาวร แก้ไขรายงานค่าเสื่อมราคา (STDFA6011) ให้แสดงรายการทรัพย์สินที่มีการจำหน่ายให้ถูกต้อง
6 ควบคุมการจำหน่าย แก้ไขจอภาพผ่านรายการส่งสินค้า  ให้เพิ่มการตรวจสอบเลขที่ใบแจ้งหนี้ซ้ำ
7 ควบคุมการจำหน่าย แก้ไขจอภาพยกเลิกรายการส่งสินค้า  เมื่อยกเลิกแล้วให้ทำการลบรายการใน Table PROJ_HIST
8 ควบคุมการจำหน่าย แก้ไขจอภาพบันทึกรายการส่งสินค้า ให้สามารถค้นหารายการส่งสินค้าที่มีการบันทึกรายการเฉพาะ Header แต่ไม่มี Detail ได้
9 วางแผนการผลิต แก้ไขจอภาพวางแผนความต้องการวัตถุดิบ  กรณีขายสินค้าประเภท Bundle  ให้วางแผนความต้องการจากสินค้า Bundle ไม่ใช่จากสินค้าหลัก
10 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้   ให้ตรวจสอบกรณีลบรายการที่มีการบันทึกไว้ทั้ง Header และ Detail โดยใช้จากปุ่ม  กากบาท (X) จะต้องไม่ให้ลบรายการส่วน Header ได้  ถ้าจะลบต้องลบรายการส่วน Detail ก่อนจึงจะลบรายการ Header ได้
11 บัญชีลูกหนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้    ประเภทรายการลดหนี้ที่ผ่านรายการมาจากระบบควบคุมการจำหน่าย  ให้สามารถแก้ไขราคาต่อหน่วยได้
12 ควบคุมการจัดซื้อ กรณีที่บันทึกรายการส่งคืนสินค้าโดยไม่ได้ระบุสถานที่เก็บสินค้า แก้ไขจอภาพดังนี้

–  จอภาพบันทึกรายการส่งคืนสินค้า เพิ่มการแจ้งเตือนและไม่ให้ออกจากจอภาพ  ซึ่งต้องกำหนดสถานที่เก็บให้ครบถ้วนจึงออกจากจอภาพได้

– จอภาพผ่านรายการส่งคืนสินค้า  เพิ่มการตรวจสอบและแจ้งเตือนพร้อมสร้างไฟล์ .xls แสดงรายการส่งคืนที่ไม่ได้ระบุสถานะที่เก็บสินค้า

13 ควบคุมการจัดซื้อ แก้ไขจอภาพผ่านรายการ Invoice  ซึ่งโปรแกรมจะทำการสร้างรายการตั้งหนี้ไปที่ระบบ AP  ได้ทำการแก้ไขการบันทึกฟิลด์ภาษีเรียกคืน โดยให้ระบุค่าเป็น C สำหรับภาษีซื้อ  และระบุค่าเป็น P สำหรับภาษีซื้อ Prorate

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*