ECONS V2.13E Rvs 580005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้
ปรับปรุงจอภาพอนุมัติการขอซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)
เดิม Lookup รหัสผู้อนุมัติจะแสดงคอลัมน์ผู้ขอซื้อด้วย ทำให้รหัสผู้อนุมัติแสดงมากกว่า 1 รายการ ทำให้ยากต่อการค้นหารหัสผู้อนุมัติ จึงได้ทำการปรับปรุงให้แสดงเฉพาะคอลัมน์รหัสผู้อนุมัติและชื่อเท่านั้นเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาECONS-213-Rvs-580005-1

Back

ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการเบิกใช้วัตถุดิบ – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

ปรับปรุงความเร็วในการลบรายการเบิกวัตถุดิบ  ดั้งนี้

1.  ปรับปรุงที่ปุ่ม  icon1 ทั้งส่วนของการลบรายการเบิก และส่วนของการลบเลขที่ใบเบิก

2.  เพิ่มปุ่ม icon2 เพื่อใช้ลบเลขที่ใบเบิกทั้งใบได้โดยไม่ต้องลบรายการเบิกส่วน Detail ให้หมดก่อน

ECONS-213-Rvs-580005-2

Back

แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อง (Bug Fixed)

รายการ ระบบงาน รายละเอียด
1 ควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) แก้ไขจอภาพผ่านรายการปรับปรุง  ไม่ให้ผ่านรายการได้ กรณีที่จ่ายสินค้าออกจากคลัง-สถานที่เก็บที่ไม่เคยมีการจัดเก็บเลย (ไม่มีใน INVLOC)
2 เงินสดย่อย (PC) แก้ไขจอภาพผ่านรายการอนุมัติเบิกชดเชย  กรณีที่ใบเบิกเงินสดย่อยมีการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยระบุชื่อผู้ขายรายเดียวกันมากกว่า 1 รายการ แต่แยกวันที่ใบกำกับภาษี แก้ไขให้เมื่อผ่านรายการแล้วให้บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย แยกรายการตามวันที่ใบกำกับภาษี
3 เงินทดรองจ่าย (AV) แก้ไขจอภาพผ่านรายการเคลียร์เงินทดรอง  กรณีที่ใบเคลียร์เงินทดรองมีการบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยระบุชื่อผู้ขายรายเดียวกันมากกว่า 1 รายการ แต่แยกวันที่ใบกำกับภาษี แก้ไขให้เมื่อผ่านรายการแล้วให้บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย แยกรายการตามวันที่ใบกำกับภาษี
4 บริหารระบบงาน แก้ไขจอภาพกำหนดที่เก็บระบบงาน  ไม่ให้ Err.  กรณีที่กำหนด Directories ที่เก็บระบบงานไม่ถูกต้อง

Back

Posted in ECONS Release Note, Release Note, ห้องสมุด Tagged with: ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*