BUSINESS BULLETIN SERVICE Company Limited

จดหมายข่าว ECONS : เมษายน 2558

HTML Editor - Full Version

 

เรียน BBS Valued Customer,

      บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 580002  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้

  1. เพิ่มการเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลโครงสร้างสินค้า ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BOM/Routing) : ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่า BOM ถูกแก้ไขเมื่อใด อย่างไร และโดยใคร จากรายงาน

  2. เพิ่มการอ้างอิงโครงการบนเอกสาร สำหรับ 5 ระบบงาน : เพื่อนำไปจัดทำรายงานสถานะโครงการ

  3. แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 6 เรื่อง ฺ(Bug Fixed)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


Update Feature in BySide V.1.04

BySide Version นี้ มีการเพิ่มระบบบริหารโครงการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลหลักโครงการ,  จัดทำรายงานใหม่ 6 รายงาน (8 รูปแบบ) และ เพิ่ม 5 รูปแบบใน 3 รายงานเดิม

  1. รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) (ใหม่)

  2. รายงานใบตรวจสอบชิ้นงาน – ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) (ใหม่)

  3. รายงานใบรับรองการวิเคราะห์สำหรับผลิตภัณฑ์ – ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) (ใหม่)

  4. รายงาน Tag ผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF) (ใหม่)

  5. รายงานของเสีย – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : เพิ่มรูปแบบสรุป  3 รูปแบบ

  6. รายงานประมาณการจ่ายเงิน – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่มรายงานแบบสรุปตามรหัสผู้ขาย

  7. รายงานประวัติการขาย – ระบบควบคุมการจำหน่าย (CO) : เพิ่มเติมรูปแบบการแสดงตามวันที่ส่งสินค้า – เลขที่ใบแจ้งหนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก