BUSINESS BULLETIN SERVICE Company Limited

จดหมายข่าว ECONS : พฤษภาคม 2558

HTML Editor - Full Version

 

เรียน BBS Valued Customer,

      บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 580003  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

  1. ปรับปรุงจอภาพ บันทึก/แก้ไข เวลาประจำวัน 2 - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : มีการแก้ไข 2 ประเด็น เพื่อให้เก็บเวลาสูญเสีย เวลา Set up ในกรณีที่ซับซ้อนได้มากขึ้น

  2. เพิ่มการอ้างอิงโครงการบนเอกสาร อีก 5 ระบบงาน รวมเป็น 10 ระบบงาน : ทำให้เอกสารทุกประเภทบน ECONS สามารถอ้างอิงโครงการได้ครบถ้วน

  3. ปรับปรุงการบันทึกรายการบัญชีกรณียกเลิกเช็ค - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)   ***สำคัญ***  : แก้ไขให้การยกเลิกเช็ค ไม่ยกเลิกรายการภาษีขายและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่บันทึกไว้ขณะทำการรับเงิน ทำให้ไม่จำเป็นต้องมาปรับปรุงรายการดังกล่าว หากมีการยื่นภาษีขายและ/หรือภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปแล้ว

  4. แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 8 เรื่อง (Bug Fixed)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


Update Feature in BySide V.1.05

BySide Version นี้ มีการจัดทำรายงานใหม่ 4 รายงาน (4 รูปแบบ)

  1. รายงานสรุปต้นทุนคำสั่งผลิต – ระบบต้นทุนการผลิต(CS)

  2. รายงานผลการผลิตประจำวัน – ระบบควบคุมการผลิต (SF)

  3. รายงาน Cost Saving – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)

  4. รายงาน Cost Avoidance – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก