BUSINESS BULLETIN SERVICE Company Limited

จดหมายข่าว ECONS : กุมภาพันธ์ 2559

HTML Editor - Full Version

เรียน BBS Valued Customer,

      บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 590002  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 7 รายการ ดังนี้

 • เพิ่มการทำงานส่วนของการส่งสินค้าด้วย Barcode – ระบบควบคุมการจำหน่าย(CO)
 • เพิ่มจอภาพบันทึกรายละเอียดการจัดส่งสินค้า – ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)
 • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 5 เรื่อง (Bug Fixed)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


Update Feature in BySide V.1.14

BySide Versionนี้ มีการปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการดังนี้

 • แก้ไขรายงานสินค้าค้างส่ง – ระบบควบคุมการจำหน่าย(CO):เพิ่มการแสดงเลขที่ใบสั่งซื้อ
 • แก้ไขรายงานประวัติการจัดซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO):เพิ่มประเภทรายงานเรียงตามวันที่ใบรับของแสดงเลขที่ใบกำกับภาษี-เลขที่ใบสำคัญตั้งหนี้
 • รายงานบัญชีพิเศษ และบัญชีคุมสินค้า – ระบบคุมคุมสินค้าคงคลัง(IC)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


 •  การบันทึกบัญชีอัตโนมัติด้วยสมุดรายวันแบบ Recurring Voucher คลิ๊ก
 •  การคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบ Double Declining คลิ๊ก
 •  การแก้ไขขนาด Log File SQL Server 2014 (Shrink database) คลิ๊ก
 •  การบันทึกส่วนลดในระบบการจัดทำใบเสนอราคา คลิ๊ก
 •  การแก้ไขปัญหา Save ข้อมูลจาก ECONS ลง Excel Version 2013 คลิ๊ก