BUSINESS BULLETIN SERVICE Company Limited

จดหมายข่าว ECONS : พฤศจิกายน 2558

HTML Editor - Full Version

เรียน BBS Valued Customer,

      บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 580009  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้

 • เพิ่มคอลัมน์คำอธิบายสินค้า 2 ที่ Lookup รหัสสินค้า
 • เพิ่มการแสดงสาขาที่ในรายงานหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • แก้ไขรายงานสาเหตุของเสียในการผลิต – ระบบเพิ่มเติมจากระบบควบคุมการผลิต (EH) : เพิ่มเงื่อนไข
 • แก้ไขจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ประมวลผล Add MRP ให้บันทึกเลขที่คำสั่งขายและรหัสโครงการดำเนินงาน
 • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 13 เรื่อง (Bug Fixed)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


Update Feature in BySide V.1.11

BySide Versionนี้ มีการปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการดังนี้

 • เพิ่มรายงานสถานะใบแจ้งหนี้(ไม่แสดงประเภทการรับเงิน) – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR)
 • เพิ่มรายงานประวัติขาย (แสดงโครงการ) – ระบบบริหารโครงการ
 • เพิ่มรายงานสถานที่เก็บสินค้าคงคลังแสดงตามรหัสสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)
 • เพิ่มจอภาพสอบถามข้อมูลคลังสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC)
 • เพิ่มการทำงานของโปรแกรม BySide ให้สามารถพิมพ์ Report User Defined ได้
 • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


 •  การ Upgrade ฐานข้อมูลระบบงาน ECONS เป็น SQL Server 2014 คลิ๊ก
 •  การแก้ไขปัญหา SQL Server 2014 (Single User) คลิ๊ก