BUSINESS BULLETIN SERVICE Company Limited

จดหมายข่าว ECONS : ตุลาคม 2558

HTML Editor - Full Version

เรียน BBS Valued Customer,

      บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 580008  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้

 • แก้ไขจอภาพปรับปรุงการผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ให้สามารถกำหนดคลัง และสถานที่เก็บที่ใช้เบิกวัตถุดิบอัตโนมัติ
 • แก้ไขจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ให้สามารถปิดคำสั่งผลิตได้ทันที
 • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 15 เรื่อง (Bug Fixed)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


Update Feature in BySide V.1.10

BySide Versionนี้ มีการปรับปรุงการทำงานของ BySide พร้อมทั้งเพิ่มรายการใหม่ 4 รายงาน แก้ไขรายงานเดิม 2 รายงาน

 • เพิ่มการทำงานของ BySide
 • เพิ่มรายงานสินค้าค้างส่งตามโครงการ – ระบบบริหารโครงการ
 • เพิ่มรายงานค่าแรงตามโครงการ – ระบบบริหารโครงการ
 • เพิ่มรายงานตรวจสอบรายการตั้งหนี้ – ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • เพิ่มรายงานสมุดบัญชีรายวัน – ระบบบัญชีทั่วไป
 • แก้ไขรายงานบัญชีคุมพิเศษ และบัญชีคุมสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง : เพิ่มการแสดงชื่อผู้ขายและชื่อลูกค้า
 • รายงานการรับเงินมัดจำ – ระบบบัญชีลูกหนี้ : เพิ่มการแสดงหมายเหตุของรายการรับเงินมัดจำ
 • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


 • การบันทึกใบสั่งซื้อ กรณีมีส่วนลดท้ายบิล คลิ๊ก
 • คู่มือฝึกอบรมระบบงาน ECONS และ ECONS MInT สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิ๊ก
 • กรณีศึกษา : การจำหน่ายเสาเข็มพร้อมติดตั้ง คลิ๊ก
 • การกำหนดให้ User สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 บริษัท คลิ๊ก