BUSINESS BULLETIN SERVICE Company Limited

จดหมายข่าว ECONS : กันยายน 2558

HTML Editor - Full Version

เรียน BBS Valued Customer,

      บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 580007  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 17 รายการ ดังนี้

 • แก้ไขจอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้า – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : บันทึกอ้างอิงรหัสโครงการดำเนินงาน และการสร้างรายการโอนอัตโนมัติ
 • แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง – ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เปิดให้ Multi Location –> B,D,L สามารถกำหนดวิธีการตัดเบิกวัตถุดิบอัตโนมัติได้
 • แก้ไขการผ่านรายการเปิดคำสั่งผลิต และปิดคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ให้สามารถกำหนดคลัง และสถานที่เก็บที่ใช้เบิกวัตถุดิบอัตโนมัติ
 • แก้ไขจอภาพ Add MRP – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : เพิ่มเงื่อนไขการคัดกรองข้อมูล
 • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 13 เรื่อง (Bug Fixed)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


Update Feature in BySide V.1.09

BySide Version นี้มีการปรับปรุงจอภาพสอบถาม 1 จอภาพ และจัดทำรายงานใหม่ 4 รายงาน

 • เพิ่มรายงานสั่งซื้อคงค้างตามโครงการ – ระบบบริหารโครงการ
 • เพิ่มรายงานประวัติการจัดซื้อตามโครงการ – ระบบบริหารโครงการ
 • เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสั่งขายตามโครงการ – ระบบบริหารโครงการ
 • เพิ่มรายงานทะเบียนคุมคำสั่งผลิตตามโครงการ – ระบบบริหารโครงการ
 • แก้ไขจอภาพตรวจสอบสถานะคำสั่งผลิต – ระบบควบคุมการผลิต : เพิ่มการแสดงเลขที่คำสั่งขาย
 • แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


 • การใช้งานระบบเงินทดรองจ่าย กรณีรวมจ่ายเช็คใบเดียวจากหลายใบเบิก คลิ๊ก