BUSINESS BULLETIN SERVICE Company Limited

จดหมายข่าว ECONS : กรกฎาคม 2558

HTML Editor - Full Version

เรียน BBS Valued Customer,

      บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ของท่าน ดังนี้

Update Feature in ECONS Version 2.13E

ECONS V2.13E Rvs 580005  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้

  1. ปรับปรุงจอภาพอนุมัติการขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : แก้ไขการ Group By ของ Lookup รหัสผู้อนุมัติ

  2. ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการเบิกใช้วัตถุดิบ - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ปรับความเร็วในการลบรายการเบิกใช้วัตถุดิบ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


Update Feature in BySide V.1.07

BySide Version นี้จัดทำรายงานใหม่ 3 รายงาน

  1. รายงานส่งออกข้อมูลภงด.3, ภงด.53 (Text File) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : รายงานใหม่

  2. รายงานสถานะของโครงการ(การใช้เวลา) - ระบบบริหารโครงการ : รายงานใหม่

  3. รายงาน Material Variance Report - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก


ECONS MInT (Mobile Inventory Tracking)  NEW

BBS ได้พัฒนา ECONS MInT (Mobile Inventory Tracking) ซึ่งเป็น ระบบงานเสริมของ ECONS ที่นำ Mobile Technology + QR Code Technology

มาช่วยในการควบคุมการ รับ - จ่าย สินค้าคงคลัง โดยสินค้า/วัตถุดิบ ที่รับเข้า จะมี QR Code ติดอยู่ที่ตัวสินค้า เมื่อมีการเคลื่อนไหวของสินค้า

จะใช้อุปกรณ์ Mobile เพื่อ Scan สินค้าที่ รับ - จ่าย ตั้งแต่การรับเข้าสินค้าครั้งแรก จนถึงการส่งสินค้าถึงลูกค้า

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

 


 

  • การประยุกต์ใช้ระบบงาน ECONS ในการควบคุมงานโครงการ คลิ๊ก

  • การควบคุมเงินมัดจำสำหรับงานโครงการ คลิ๊ก

  • เรื่องน่ารู้สำหรับการเฉลี่ยภาษีซื้อ คลิ๊ก

  • ภาษีซื้อต้องห้าม (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร) คลิ๊ก