2278
กิตติศักดิ์ เปรมกิจ
ที่ปรึกษาอาวุโสโครงการ ERP

คุณกิตติศักดิ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาของบริษัท มีประสบการณ์ด้านให้คำปรึกษามากกว่า 12 ปี โดยมีความสามารถในการให้คำปรึกษาในเรื่อง ERP ได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การผลิต คลังสินค้า บัญชี และงานบุคคล มีความรับผิดชอบสูง ขยันศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ ดูแลลูกค้าทุกระดับเหมือนดูแลเพื่อน

ด้านการผลิต และคลังสินค้า คุณกิตติศักดิ์ นอกจากจะจบปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาอุตสาหการ จากมหาวิทยลัยรังสิตแล้ว คุณกิตติศักดิ์ยังมีประสบการณ์ตรงในฐานะผู้บริหารของโรงงาน มาก่อนที่จะเป็นที่ปรึกษาถึง 7 ปี ทำให้เมื่อเข้ามาทำงานในฐานะที่ปรึกษาแล้ว คุณกิตติศักดิ์ สามารถเข้าใจผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำที่เข้าใจง่าย และ ตรงประเด็น เพื่อผลการรับคำปรึกษาที่ยอดเยี่ยมได้

ด้านระบบคอมพิวเตอร์ คุณกิตติศักดิ์ เป็นมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบกับการทำงานสมัยเป็นผู้บริหารโรงงานและงานที่ปรึกษาระบบ ERP คุณกิตติศักดิ์ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอด ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในระดับปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่อง Network, Hardware, OS, Application, Database, Internet, BI, Mobile Application, Programming ฯลฯ ทำให้สามารถเลือกสรรและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของลูกค้าได้เป็นอย่างดี  ไม่เพียงแต่จะเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าเท่านั้น คุณกิตติศักดิ์ยังเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบระบบงาน ECONS โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ และต้นทุนการผลิต

ส่วนด้านบัญชีและงานบุคคลนั้น ภายหลังที่คุณกิตติศักดิ์ ได้เข้ามาทำงานเป็นที่ปรึกษาให้ BBS ด้วยระบบการอบรมแนะนำจากที่ปรึกษารุ่นพี่ ทำให้คุณกิตติศักดิ์สามารถเข้าใจและนำไปอบรมให้แก่ลูกค้าจนสัมฤทธิ์ผลเป็นที่พอใจได้  ความสำเร็จดังกล่าวเป็นแรงจูงใจให้คุณกิตติศักดิ์ ศึกษาเพิ่มเติม จนสามารถคว้า ปริญญาตรีด้านบัญชี มาได้

 

วิทยากรอบรม

 

 

ปี 2559

วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบเน้น ERP ในหัวข้อ กรณีศึกษาการนำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลสำเร็จ

ปี 2557

วิทยากรอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การนำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลสำเร็จ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์ที่ปรึกษาระบบ ERP

ปี 2559

บริษัท ควิก โคท จำกัด           :     ผู้อำนวยการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายปูนฉาบสำเร็จรูป

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, ควบคุมทรัพย์สินถาวร และบัญชีแยกประเภททั่วไป

 

บริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)         :     ที่ปรึกษา

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตวัสดุ หีบห่อและบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทคงรูป

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ,  จัดจำหน่าย,  คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, ควบคุมการผลิต, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีแยกประเภททั่วไป

 

บริษัท พี.เอส. ฟิชเชอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด       :     ที่ปรึกษา

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประมง

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป

 

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    :     ผู้เชี่ยวชาญ

ประเภทธุรกิจ     :           โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

            รับผิดชอบ         :           ให้คำปรึกษาเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 2 รายได้แก่ บริษัท ห้าดาว แทรค จำกัด และ บริษัท พี.เอส.ฟิชเชอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในหัวข้อเรื่อง หลักการและแนวคิดของระบบ ERP, การจัดทำผังกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (AS IS), การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน, การจัดทำผังกระบวนการทำงานเมื่อนำระบบ ERP มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการ (TO BE), การจัดทำข้อกำหนดความต้องการใช้ระบบ ERP (TOR) และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP

วิทยากรอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบเน้น ERP ในหัวข้อ กรณีศึกษาการนำระบบ ERP มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุผลสำเร็จ

 

ปี 2558

บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด    :     ที่ปรึกษา

ประเภทธุรกิจ     :           อุตสาหกรรมแปรรูป และผลิตอาหาร

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป

 

บริษัท วัฒนสิริโลหการ จำกัด  :     ที่ปรึกษา

ประเภทธุรกิจ     :           ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็ก

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต,จัดทำใบเสนอราคา, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป

 

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    :     ผู้เชี่ยวชาญ

ประเภทธุรกิจ     :           โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

            รับผิดชอบ         :           ให้คำปรึกษาเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 2 รายได้แก่ บริษัท โมลด์เมท จำกัด และ บริษัท เอ็น เอส ที ฟู้ด อินดัสทรี กรุ๊ป จำกัด ในหัวข้อเรื่อง หลักการและแนวคิดของระบบ ERP, การจัดทำผังกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (AS IS), การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน, การจัดทำผังกระบวนการทำงานเมื่อนำระบบ ERP มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการ (TO BE), การจัดทำข้อกำหนดความต้องการใช้ระบบ ERP (TOR) และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP

 

ปี 2557

บริษัท ทองโลหะ จำกัด :     ที่ปรึกษา

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนรถยนต์ จากเหล็กปั๊มขึ้นรูป

            รับผิดชอบ         :           ระบบงาน โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต และควบคุมการผลิต

 

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่    :     ผู้เชี่ยวชาญ

ประเภทธุรกิจ     :           โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล

            รับผิดชอบ         :           ให้คำปรึกษาเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 2 รายได้แก่ บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด และ บริษัท วายเอ็นพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ในหัวข้อเรื่อง หลักการและแนวคิดของระบบ ERP, การจัดทำผังกระบวนการทำงานในปัจจุบัน (AS IS), การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน, การจัดทำผังกระบวนการทำงานเมื่อนำระบบ ERP มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการ (TO BE), การจัดทำข้อกำหนดความต้องการใช้ระบบ ERP (TOR) และให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP

 

ปี 2556

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ      :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายเคมีเกษตร

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, ควบคุมคุณภาพ, จัดทำใบเสนอราคา, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป

 

บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด         :     ที่ปรึกษา

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายของเล่น, บรรจุภัณฑ์, ถังสี

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, ควบคุมคุณภาพ, จัดทำใบเสนอราคา, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป

 

บริษัท ยูเนี่ยน ทอยส์(ไทยแลนด์) จำกัด         :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายของเล่น, ของใช้ จากพลาสติก

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, ควบคุมคุณภาพ, จัดทำใบเสนอราคา, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป

 

บริษัท ที.เอส.อินดัสตรี้ จำกัด  :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

            รับผิดชอบ         :           ระบบงาน โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต และควบคุมการผลิต

 

ปี 2555

 

บริษัท เอส.พี.เอส โคออพเพอเรท จำกัด : ที่ปรึกษา

        ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

            รับผิดชอบ         :           ระบบงาน โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต และควบคุมการผลิต

 

ปี 2554

บริษัท ซันสยาม จำกัด :    ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น , น้ำมันเครื่องรถยนต์

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, จัดทำใบเสนอราคา, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป

 

บริษัท สหศิลป์รีเวทอินดัสเทรียล จำกัด : ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายน๊อต สกรู

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป,ระบบงานโครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต

 

บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด       :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้อัด

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, จัดทำใบเสนอราคา, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป

 

ปี 2553

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ประเภทธุรกิจ     :           รับรองมาตรฐานการศึกษา

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, บัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป และงบประมาณ

 

บริษัท รักษ์วิศวกรรม จำกัด   :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ออกแบบและติดตั้งระบบ Line ชุบ

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, จัดทำใบเสนอราคา

 

บริษัท อี.เอ็น.ซี จำกัด  :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           โรงงานรับชุบชิ้นงาน

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, จัดทำใบเสนอราคา

 

บริษัท อรรถบูรณ์ จำกัด        :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ระบบเบรก และคลัตช์ ภายในประเทศและส่งออก

      รับผิดชอบ    :     ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, ควบคุมคุณภาพ

บริษัท พี พี อุตสาหกรรมกระป๋อง จำกัด :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายกระป๋อง บรรจุอาหาร, กระป๋องบรรจุสินค้าทั่วไป

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต

 

ปี 2552

บริษัท ยูนิเวอร์แซลแคน จำกัด          :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กระป๋องโลหะบรรจุอาหารสำเร็จรูป

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป,ระบบงานโครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต

บริษัท ทินแคน อินดัสทรี่ จำกัด         :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กระป๋องโลหะบรรจุสี/สารเคมี,อาหารแห้ง,แป้ง และกระป๋องแฟนซี ภายในประเทศ

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต, ควบคุมคุณภาพ

 

ปี 2551

บริษัท ไทยซัมมิท ฮิโรเทค จำกัด       :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่าย กระจกนิรภัย

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป,ระบบงานโครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต

 

ปี 2550

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด     :    ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่าย น้ำตาล ภายในประเทศและส่งออก

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานไร่ อันประกอบด้วย Web Application ส่งเสริม, ระบบลาน, ระบบประมวลผลอ้อย, ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป

 

บริษัท วัฒนชัย เซฟตี้กลาส จำกัด      :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่าย กระจกนิรภัย

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานโครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต

 

บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด  :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่าย กระสอบพลาสติกบรรจุขนแกะ

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป,ระบบงานโครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต

 

บริษัท เอ็ม ที อาร์ กรุ๊ป จำกัด  :  ผู้จัดการโครงการ

           ประเภทธุรกิจ     :           จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ของเล่น โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากการนำเข้าเพื่อขายในประเทศ

      รับผิดชอบ    :     ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้,    บริหารเงิน สด, บัญชีทั่วไป และ ระบบ Barcode

 

บริษัท ณัฐกิจ อุตสาหกรรม จำกัด      :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก ภายในประเทศ

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป,ระบบงานโครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด     :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เซรามิค ประเภท Cookware, Giftwareภายในประเทศและส่งออก

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานโครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต

 

ปี 2549

บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) : ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

            รับผิดชอบ         :           ระบบงาน โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต และควบคุมการผลิต

 

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟูดส์ จำกัด     :     ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่าย ปลากระป๋อง

            รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป,ระบบงานโครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต, ควบคุมการผลิต

 

บริษัท เดอเบล จำกัด  :     ผู้จัดการโครงการ

           ประเภทธุรกิจ     :           จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์บำรุงกำลังและอื่นๆ เช่น กระทิงแดง สปอนเซอร์

รับผิดชอบ         :           ระบบงานจัดซื้อ, จัดจำหน่าย, คลังสินค้า, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจ้าหนี้, บริหารเงินสด, บัญชีทั่วไป

บริษัท ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด : ที่ปรึกษา

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายหม้อต้มน้ำอุตสาหกรรม

            รับผิดชอบ         :           ระบบงาน โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, วางแผนผลิต และควบคุมการผลิต

 

ปี 2548

บริษัท ดิ เอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด         :     ที่ปรึกษา

           ประเภทธุรกิจ     :           ผลิต และจำหน่ายตู้เชื่อมไฟฟ้า

รับผิดชอบ         :           ระบบงาน โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, วางแผนผลิต และควบคุมการผลิต

 

บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด : ผู้จัดการโครงการ

ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายน๊อต สกรู

            รับผิดชอบ         :           ระบบงาน โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต และควบคุมการผลิต

 

บริษัท เอส.พี.เอส อินเตอร์เทค จำกัด : ที่ปรึกษา

        ประเภทธุรกิจ     :           ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้

            รับผิดชอบ         :           ระบบงาน โครงสร้างและขั้นตอนผลิต, ต้นทุนผลิต, วางแผนผลิต และควบคุมการผลิต

 

 

ติดต่อรับคำปรึกษา

Technical Skill

การศึกษา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต

บัญชีบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประวัติการทำงาน

2548-ปัจจุบัน บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกที่ปรึกษา

2541-2547 บริษัท เอเพ็กซ์ ทอยส์ จำกัด ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิตและคลังสินค้า

2537-2540 บริษัท ไทยเรดิเอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต

Programming

VFP
PROMATIX
MACRO
SQL

Accounting

ปิดบัญชี
ออกแบบ
Costing

Trainer
Legal

ทนายความ
กฎหมาย
ฯลฯ