MInT

คู่มือฝึกอบรมการใช้งาน MInT

คู่มือฝึกอบรมการใช้งาน MInT MInT (Mobile Inventory Tracking) : เป็นระบบงานเสริมของ ECONS ที่นำ Mobile Technology + QR Code Technology มาช่วยในการควบคุมการ รับ – จ่าย สินค้าคงคลัง โดยสินค้า/วัตถุดิบ ที่รับเข้า จะมี QR Code ติดอยู่ที่ตัวสินค้า เมื่อมีการเคลื่อนไหวของสินค้า จะใช้อุปกรณ์ Mobile เพื่อ Sc ...
อ่านเพิ่มเติม
seminar pdfa-3 workshop 20170727

วีดีโอการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “PDF/A-3 workshop for e-Tax Invoice”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Electronic Document) ห้วข้อ PDF/A-3 workshop for e-Tax Invoice เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Electronic Doc ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.32 Release Note

BySide Version 1.32 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพสอบถามคำสั่งขาย - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงจอภาพตรวจสอบลูกค้า - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR),ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงจอภาพสร้างรายการยอดปรับปรุงจำนวนส่ง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) ปรับปรุงจอภาพปรับปรุง ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600008 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600008 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้ (Van Sales) – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : ให้กำหนดกลุ่มเอกสารเพื่อใช้ในการ Running เลขที่ใบสำคัญรับกรณีรับเงินทันที ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : ให้กำหนดกลุ่ม ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
CleanTechnology

เอกสารประกอบการสัมมนา “นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) การใช้ของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand เรื่อง "นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology, CT) การใช้ของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) และพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายส ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
seminar pdfa-3 workshop 20170727

เอกสารประกอบการสัมมนา เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Electronic Document) ห้วข้อ PDF/A-3 workshop for e-Tax Invoice

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Electronic Document) ห้วข้อ PDF/A-3 workshop for e-Tax Invoice เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าเชื่อถือ (Trusted Electronic Doc ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.31 Release Note

BySide Version 1.31 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานสรุปรายการทางบัญชี แสดงตามรหัสบัญชี(AP) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : เพิ่มแสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ ปรับปรุงรายงานตรวจสอบรายการตั้งหนี้,เพิ่มหนี้,ลดหนี้ - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) เพิ่มจอภาพตรวจสอบลูกค้า - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR), ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600007 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 12 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบขอซื้อและบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : ปรับ Lookup รหัสการสั่งซื้อให้สามารถค้นหาคำอธิบายได้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกรายการสั่งซื้อ – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : ให้สามารถแก้ไขชื่อผู้ขายได้ ...
อ่านเพิ่มเติม
econsstdimp

รหัสมาตรฐาน : ประเทศ, สกุลเงิน, ที่ตั้ง (ประเทศไทย: ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

รหัสมาตรฐาน : ประเทศ, สกุลเงิน และที่ตั้ง (จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย) สำหรับที่ปรึกษา ผู้ช่วยที่ปรึกษา และลูกค้าที่กำลังเตรียมฐานข้อมูลสำหรับการขึ้นระบบใหม่ มักได้รับการร้องขอให้กำหนดรหัสที่เป็นมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของไทยไปเลย ด้วยเหตุนี้ ผมจะทยอยนำข้อมูลที่เป็นรหัสมาตรฐานมาลงให้เป็นระยะครับ เร ...
อ่านเพิ่มเติม
import0

วิธีกำหนดชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ตอนพิมพ์รายงาน ณ จอภาพบันทึกแก้ไขข้อมูล

วิธีกำหนดชื่อแบบฟอร์มที่ใช้ตอนพิมพ์รายงาน ณ จอภาพบันทึกแก้ไขข้อมูลReport on menu การบันทึกใบสำคัญต่าง ๆ ที่จอภาพบันทึกข้อมูลของ ECONS ส่วนใหญ่จะมีปุ่มให้สั่งพิมพ์ใบสำคัญนั้น ได้ทันที ดังตัวอย่าง ซึ่งผู้ใช้ระบบงาน สามารถปรับแต่งรูปแบบแบบฟอร์มได้เอง โดยใช้ feature report manager และ feature user defin ...
อ่านเพิ่มเติม
howtoaveragevatingoodfeel

เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ (เอกสารประกอบการสัมมนาภาษี กรมสรรพากร)

เอกสารสัมมนาหัวข้อ "เฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและดีต่อใจ" (20-23 มิถุนายน 2560) ลูกค้า ECONS หลายรายใช้การเฉลี่ยภาษีซื้อครับ แล้วสรรพากรจัดสัมมนา ผมเห็นว่าเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาที่ดีทีเดียวครับ ไม่ยาวมากด้วย (32 หน้า) ถือว่าสรุปได้ชัดเจนมากครับ และเพื่อให้สามารถทบทวนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผมจึงลง ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.30 Release Note

BySide Version 1.30 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานบัญชีแยกประเภท - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานบัญชีแยกประเภท - ระบบบัญชีทั่วไป (GL) 1. สามารถกำหนดเงื่อนไขรายงานได้ทั้งแบบงวดเริ่มต้น-สิ้นสุด และแบบวันที่เริ่มต้น-สิ้น ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600006 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขเวลาประจำวัน 2 – ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ปรับวิธีการกรอกข้อมูลและเพิ่มความสะดวกในการค้นหาเลขที่คำสั่งผลิตที่ต้องการ Post ปรับปรุงจอภาพยกเลิกรายการบันทึกเวลา – ระบบควบคุมการผลิต (SF) ปรับปรุงจอภาพผ่านร ...
อ่านเพิ่มเติม
fundamentals operations Management

การวางแผนดำเนินการผลิต และแผนความต้องการวัสดุ (Fundamentals of Operations Management)

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (สิงหาคม 2557) หนังสือดี ๆ แจกฟรีอีกเล่มของ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมครับ เล่มนี้ นำมาเสนอ เพราะเนื้อหาเกี่ยวกับ MPS, MRP , EOQ ที่สำหรับบางท่านแล้ว อาจเป็นเรื่องที่ใช้งาน ECONS อยู่ทุกวัน แต่ยังไม่เข้าใจหลักการจริง ๆ ของมัน ตลอดจนคนใหม่ ๆ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / EOQ, MPS, MRP, ผลิต, ห้องสมุด
pre-erp

Best Practices และ Lessons Learned การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ERP

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ตุลาคม 2559) ด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีของ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่จะช่วยสถานประกอบการให้มีความพร้อมในการประยุกต์ใช้งานระบบ ERP ให้ประสบผลสำเร็จ คือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถการแข่ ...
อ่านเพิ่มเติม
108-vat-problem

108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร)

เอกสารสัมมนาหัวข้อ "108 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม" (เผยแพร่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560) สัมมนาดี ๆ โดยกรมสรรพากรอีกแล้ว เอกสารนี้เหมาะสำหรับมือใหม่อ่านเข้าใจง่าย ส่วนสำหรับมือเก๋าก็เก็บไว้ทบทวนครับ ผมเองบางข้อก็ลืม ๆ ไปเหมือนกันครับ Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการเบิกเงินสดย่อย – ระบบเงินสดย่อย (PC) : เลือกชื่อผู้ขายจากข้อมูลหลักผู้ขายมาบันทึกรายการได้ ปรับปรุงจอภาพการเคลียร์เงินทดรอง – ระบบเงินทดรองจ่าย (AV) : เลือกชื่อผู้ขายจากข้อมูลหลักผู้ขายมาบันทึกรายการได้ ปรับปรุ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ECONS Release Note, ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.29 Release Note

BySide Version 1.29 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 1 รายการ ดังนี้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) รายการ ระบบงาน รายละเอียด 1 บัญชีเจ้าหนี้ รายงานตรวจสอบรายการตั้งเจ้าหนี้ตามเลขที่บัญชี แก้ไขบรรทัดรวม คอลัมน์รวมภาษี ไม่ถูกต้อง ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 3 สัปดาห์ ago เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 4 สัปดาห์ ago ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 2 เดือน ago กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 99
  3 เดือน ago “(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่า
 • 4 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว
 • 4 เดือน ago ประมวล​ภาพ​งานสัมมนาและออก​บูธ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​การเพิ่มศักยภาพ​ของSME ด้วยโปรแกรม​ประยุกต์​Softw
 • 4 เดือน ago ทางบริษัท​ เจมคอน จำกัด ผู้จัดการโครงการส่งเสริม​ศักยภาพ​ของSMEฯ ส่งจดหมาย​ขอบคุณ​บริษัท​และวิทยากร
 • BBS
  5 เดือน ago BBS ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก
 • 5 เดือน ago สวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ค่ะ ท่านลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุ
 • 6 เดือน ago รวมภาพความประทับใจ​กับการพักผ่อนหย่อนใจ​ในบรรยากาศ​ที่แสนอบอุ่น​ กับเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคย กิจกรรม​
 • 7 เดือน ago ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  Scrum Product Ow
 • 7 เดือน ago ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  ScrumMaster  เมื

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่