BySideV109.1

BySide V.1.24 Release Note

BySide Version 1.24 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพบันทึกรหัสพื้นที่ขนส่ง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : จอภาพใหม่ เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลหลักรถบรรทุก - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : จอภาพใหม่ เพิ่มรายงานประวัติขาย(รวมเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : ราย ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานใบส่งสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขจอภาพการกำหนดบริษัท – ระบบพื้นฐาน : เพิ่ม Digit การเก็บข้อมูล แก้ไขหน้าจอบันทึก/แก้ไขการใช้วัตถุดิบ – ระบบควบคุมการผลิต (SF) เพิ่มการเก็บข้อมูลเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล – ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSVDO

การแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายนำเข้าที่บันทึกผิด

กรณีที่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายนำเข้าไว้ผิด และได้ทำการ Prelim ไปแล้ว กรณีตัวอย่างใบรับสินค้ามี 2 รายการ รายการที่ 1 เป็นสินค้า รายการที่ 2 เป็นค่าระวาง เราต้องการปันส่วนค่าใช้จ่ายนำเข้าเฉพาะรายการที่ 1 ** ต้องทำการยกเลิก Prelim ก่อน เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ Prelim ใหม่ ...
อ่านเพิ่มเติม
images

จัดทำสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอ Microsoft Expression Encoder

ในการ Implement ระบบ ERP คู่มือการใช้งานเป็นเรื่องสำคัญ การจัดทำคู่มือในรูปแบบของการบันทึกวิดีโอหน้าจอช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้จากภาพและเสียง ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น สามารถดูทบทวนได้ ดังตัวอย่างที่ผมทำ เพื่อ อธิบายวิธีการ Load data จาก Excel File เข้าระบบ BI (Qlikview) เคร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

การจ่ายคืนเงินมัดจำให้ลูกค้า (ระบบบัญชีลูกหนี้)

เมื่อบริษัทได้รับเงินมัดจำจากลูกค้า และบริษัทได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินมัดจำนั้นไปยังกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ต่อมาภายหลังมีการยกเลิกสัญญา โดยบริษัทตกลงว่าบริษัทจะจ่ายเงินมัดจำคืนให้ลูกค้าทั้งจำนวน กรณีนี้ นอกจากบริษัท จะต้องตีเช็คจ่ายเพื่อคืนเงินให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังต้องออกใบลดหนี้ เพื่อหักล้างกั ...
อ่านเพิ่มเติม
poapdeposit_banner

การควบคุมการจ่ายเงินมัดจำ (ระบบควบคุมการจัดซื้อและระบบบัญชีเจ้าหนี้)

กรณีที่บริษัทต้องจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้าให้กับผู้ขายก่อนที่ผู้ขายจะดำเนินการผลิตและส่งสินค้าให้กับบริษัท ซึ่งในทางบัญชีจะบันทึกยอดเงินที่จ่ายไปนี้เข้าเป็นบัญชีลูกหนี้เงินมัดจำไว้ก่อน และเมื่อผู้ขายส่งสินค้ามา บริษัทจึงจะทำการบันทึกรับสินค้าและตั้งเจ้าหนี้ โดยจะต้องมีการนำเงินมัดจำที่จ่ายไปแล้ ...
อ่านเพิ่มเติม
bi

Business Intelligence Concept

สัปดาห์หน้าผมได้รับเชิญจากลูกค้าท่านหนึ่งให้ไปบรรยายเรื่องการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหารด้วย BI Software ตอนนี้เตรียม Slide เสร็จแล้วจึงขอ Share ให้ทุกท่านได้ดูกัน หลักสูตรนี้เหมาะกับลูกค้าที่ใช้ระบบ ERP มาสักระยะหนึ่งแล้ว ต้องการเครื่องมือในการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหารที่ง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ ผู้บริ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ แก้ไขจอภาพรายการสินค้าของลูกค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : เพิ่มคอลัมน์แสดงราคาระดับที่ 1 แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขจอภาพรายการสินค้าของลูกค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) เพิ่มคอลัมน์แสด ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.23 Release Note

BySide Version 1.23 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานเจ้าหนี้คงค้างตามสกุลเงิน - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) เพิ่มรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) แก้ไขรายงานค่าใช้จ่ายนำเข้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) : เพิ่มคอลัมน์แสดงวันที่รับของ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
e-payment-seminar

เอกสารประกอบการสัมมนา e-Payment ตอน “เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร”

ที่มา กรมสรรพากร กรมสรรพากรได้จัดสัมมนา e-Payment ตอน "เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร" เมื่อวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายให้ความกระจ่างในเรื่อง แนวทางการปฏิบัติในระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment ประโยชน์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ National e-Pa ...
อ่านเพิ่มเติม
taxinvoicemanualfrom-rd

เอกสารเผยแพร่กรมสรรพากร : คู่มือใบกำกับภาษี (เลขประจำตัว 13 หลัก, บัญชีชุดเดียว, National E-Payment)

ที่มา กรมสรรพากร ในปีที่ผ่านมา สรรพากร มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ 3 เรื่อง คือ การใช้เลขประจำตัว 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 10 หลัก, นโยบายบัญชีชุดเดียว และ นโยบาย National E-payment ที่นำไปสู่ E-Tax Invoice และ E-Receipt ทำให้สรรพากรได้ จัดทำคู่มือใบกำกับภาษี เล่มใหม่ เพื่อชี้แจงให้ผู้เสียภาษีทร ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.22 Release Note

BySide Version 1.22 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานค่าใช้จ่ายนำเข้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 1 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มรายงานค่าใช้จ่ายนำเข้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) เป็นรายงานแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายการนำเข้าสินค้า โดยแสดงรูปแบบรายงานไว้ 3 ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590010 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590010 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : เป็นจอภาพที่สามารถกำหนดเลขที่ใบรับสินค้าได้ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 3 เรื่อง (Bug Fixed) เพิ่มจอภาพบันทึกรายการรับคืนสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย ( ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
araprevalue

การปรับปรุงมูลค่าบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้เงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นงวดบัญชี

กิจการที่มีการค้าขายกับต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะมียอดลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานบัญชี มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ กิจการที่ต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รายการที่ต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการแปลงค่า กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ความหมาย "อัตราแลกเปลี่ยน" รา ...
อ่านเพิ่มเติม
ezgifcom

วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว (GIF) โดยใช้ Free Application บน Internet (2)

ผมเคยเขียนบทความ วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว (GIF) โดยใช้ Free Application บน Internet โดยได้แนะนำ Online Application ไว้ 4 ตัว ประกอบด้วย GIFCreator, GIPHY, GIFMaker.me และ makeagif ซึ่งทั้ง 4 Application ต่างมีข้อดีข้อเสียต่างกัน ดังที่เคยเรียนไว้แล้ว ครั้งนี้ ผมเพิ่งได้ทดสอบอีก Application นึง ชื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
enhance-sf-andriod

คู่มือระบบงาน Enhance Shop Floor (Andriod Version)

ระบบ Enhanced Shop Floor เป็นระบบงานที่เพิ่มเติมจากระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) เดิม มีความสามารถหลัก ๆ ดังนี้ สามารถนำใบสั่งผลิตที่ผ่านรายการอนุมัติจากระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) มาจัดลำดับการผลิตของงานตามเครื่องจักร และ กะซึ่งเรียกว่า “ตารางศูนย์การผลิต” และเพื่อให้สามารถนำตาร ...
อ่านเพิ่มเติม
enhance-sf

คู่มือระบบงาน Enhance Shop Floor (Remote Desktop Version)

ระบบ Enhanced Shop Floor เป็นระบบงานที่เพิ่มเติมจากระบบควบคุมการผลิต (Shop Floor Control) เดิม โดยนำข้อมูลการเปิดใบสั่งผลิตจากฝ่ายวางแผนการผลิตมาจัดตารางศูนย์การผลิตประจำวัน ซึ่งออกแบบให้หัวหน้างานผลิตสามารถวางแผนตารางศูนย์การผลิตได้บนเครื่อง Tablet PC ได้แก่ การกำหนดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต จัดลำ ...
อ่านเพิ่มเติม
splashtop

แนะนำโปรแกรม Splashtop สำหรับการประชุมหรือฝึกอบรมยุคใหม่ ไม่ง้อ Projector และไม่ต้องใช้กระดาษ

ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ทั้งในการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งการทำงาน แต่หากเราต้องเดินทางออกไปข้างนอก คอมพิวเตอร์ก็อาจไม่สะดวกในการพกพามากนัก เพราะปัญหาในเรื่องของขนาด และน้ำหนัก โดยเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตแล้ว จะเห็นได้ชัดว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสะดว ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…
 • hellip
  6 วัน ago by bbs_since1992 วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​…
 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • 31hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…
 • BBhellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • 9 hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • hellip
  6 วัน ago by bbs_since1992 เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ…
 • 25hellip
  8 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • Demo ECONShellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 Demo ECONS  #bbsecons 
 • hellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…

Instagram #BBSECONS

 • hellip
  6 วัน ago วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​…
 • hellip
  6 วัน ago เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ…
 • New projechellip
  2 สัปดาห์ ago New project : DRT60C  #bbsecons 
 • IMF Klaenghellip
  2 สัปดาห์ ago IMF Klaeng  #bbsecons 
 • Coursehellip
  3 สัปดาห์ ago ปิด Course ERP 1/2560 Sec1  #bbsecons 
 • Coursehellip
  3 สัปดาห์ ago ปิด Course ERP 1/2560 Sec2  #bbsecons 
 • Demo ECONShellip
  2 เดือน ago Demo ECONS  #bbsecons 
 • hellip
  2 เดือน ago บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • hellip
  2 เดือน ago เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • hellip
  4 เดือน ago ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • 9 hellip
  4 เดือน ago วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • BBhellip
  4 เดือน ago วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • hellip
  4 เดือน ago วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • hellip
  4 เดือน ago เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…
 • 31hellip
  4 เดือน ago วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…
 • Coursehellip
  5 เดือน ago ปิด Course วิชา ERP ภาค Summer ปี 2560 ม.บูรพา ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบครับ  #bbsecons 
 • QCP BI Prehellip
  6 เดือน ago QCP BI Presentation #bbsecons 
 • ERP60 hellip
  7 เดือน ago ERP60 ให้คำแนะนำในการจัดทำ TOR เพื่อใช้ในการประเมินคัดเลือก Software และที่ปรึกษาระบบ ERP โรงงานผลิต…
 • Business Ihellip
  7 เดือน ago Business Intelligence Demonstration #bbsecons 
 • ERP 60 hellip
  8 เดือน ago ERP 60 ให้คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตชิ้น…
 • Session hellip
  8 เดือน ago Session สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค วิชา ERP คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา #bbsecons 
 • CCT hellip
  8 เดือน ago CCT ติดตามความคืบหน้าหลัง Upgrade โปรแกรม ECONS จาก V2.12 เป็น V2.13E  #bbsecons 
 • BUSINESS Ihellip
  8 เดือน ago BUSINESS INTELLIGENCE CLASS ROOM มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 23/4/2560  #bbsecons 
 • ERP60 hellip
  8 เดือน ago ERP60 ให้คำแนะนำในการปรับปรุง Business Process เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP บริษัทผลิตชุ…
 • 25hellip
  8 เดือน ago วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • Business Ihellip
  8 เดือน ago Business Improvement Class โครงการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตข้าวบรรจุถุง #bbsecon …
 • CCT New Fehellip
  8 เดือน ago CCT New Feature of Manufacturing Module in ECONS V2.13E Training  #bbsecons 
 • TPAC ECONShellip
  9 เดือน ago TPAC ECONS Technical Training จบการอบรม 2 วันเต็ม #bbsecons 
 • hellip
  9 เดือน ago เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  9 เดือน ago เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • 532017 hellip
  9 เดือน ago 5/3/2017 สอบ Midterm วิชา 664362 Enterpise Resource Planning มหาวิทยาลัยบูรพา #bbsecons 
 • bbsecons
  10 เดือน ago  #bbsecons 
 • IMFBI Imphellip
  10 เดือน ago IMF_BI Implementation #bbsecons 
 • hellip
  10 เดือน ago อบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบ ERP โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ #bbsecons 
 • bbsecons
  10 เดือน ago  #bbsecons 
 • 1522017 hellip
  10 เดือน ago 15/2/2017 เข้าวินิจฉัยความพร้อมสถานประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ERP ของสำนักโลจิสติกส์ #bbsecons 
 • Two handsohellip
  10 เดือน ago Two handsome guys with IMF on site ..  #bbsecons 
 • IMF on sithellip
  10 เดือน ago IMF on site Support Rayong  #bbsecons 
 • hellip
  10 เดือน ago เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  10 เดือน ago เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  10 เดือน ago เข้าวินิจฉัยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม ERP ปี 2560 กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #b …
 • BBS hellip
  11 เดือน ago BBS ส่งตัวแทนสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ประโยชน์และความสำคัญ ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนท…
 • BBS hellip
  11 เดือน ago BBS ส่งตัวแทนสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ประโยชน์และความสำคัญ ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนท…
 • IMFECONS hellip
  11 เดือน ago IMF_ECONS Improvement Project 2017 Kick off Meeting #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา วิชา ERP Session 2 Existing Business Process Analysis …
 • hellip
  11 เดือน ago ผู้โชคดีที่จับได้รางวัลใหญ่จากผู้บริหารของเรา และกระเช้าแทนใจพนักงานที่ร่วมกันมอบให้กัยผู้บริหารของเ…
 • hellip
  11 เดือน ago ช่วงจับสลาก จับแลก & จับแจก 2 ค่ะ  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago ช่วงจับสลาก จับแลกและจับแจก ใครได้ของใครดูเอาน้าา^^  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago สนทนาสบายอารมณ์กันกับ 4 ช่วงพิเศษ ผูกรัก ,เมาเล่า, เปิดซิง และตาชั่ง  #BBSConsider2016Contour2017Lunc …
 • hellip
  11 เดือน ago บรรยากาศการกินเลี้ยงช่วงกลางวันของBBS^^  #BBSConsider2016Contour2017LunchTalk   #bbsecons 
 • hellip
  11 เดือน ago ผ่านไปได้ด้วยดีกับ BBS' New year 2017 Consider 2016 Contour 2017 Lunch + Talk :) 13.01.2017 Business…
 • hellip
  11 เดือน ago คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยลัยบูรพา วิชา ERP Session 1 ERP Concept วันที่ 9/1/2017 #bbsecons 
 • NsT Businehellip
  1 ปี ago NsT Business Intelligence Training #bbsecons 
 • QCP SYSTEMhellip
  1 ปี ago QCP SYSTEM TEST Started  #BBSECONS 
 • QCP ERP Wohellip
  1 ปี ago QCP ERP Work Shop #BBSECONS 
 • QCP Produchellip
  1 ปี ago QCP Production Control Training Class #bbsecons 

ความเห็นล่าสุด

  หมวดหมู่