BySideV109.1

BySide V.1.26 Release Note

BySide Version 1.26 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือตามสถานที่เก็บ - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) ปรับการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 30 Digit แก้ไขจอภาพปรับปรุงยอดส่งสินค้าตามจำนวนส่งมอบจริง – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) แก้ไขการทำ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600002 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 3 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพบันทึกใบเสนอราคา และจอภาพสร้างคำสั่งขายและคำสั่งผลิต – ระบบกำหนดและจัดใบเสนอราคา (ES) ปรับการบันทึกข้อมูล และการแสดงผลรายงานให้แสดงเลขที่ใบแจ้งหนี้ และใบกำกับภาษีได้ 30 Digit แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 4 เรื่อ ...
อ่านเพิ่มเติม
ActivityBaseCostSample

[หนังสืออ้างอิง] แนวทางการคำนวณต้นทุนผลิตของงานบริการสาธารณะ โดย สำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ (เมษายน 2557)

เนื่องจากมีลูกค้ารายหนึ่งต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Activity Base Costing (ต้นทุนฐานกิจกรรม) ในส่วนที่ BBS ได้นำหลักการนี้มาพัฒนาระบบงบประมาณ ให้ใช้กับทั้งส่วนราชการและเอกชน ผมจึงได้ค้นหาข้อมูลที่อธิบายเรื่องดังกล่าวมาแบ่งปันครับ บทความนี้ จัดทำโดยสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เมื่อ เม ...
อ่านเพิ่มเติม
factoring

[บทความ] แฟคตอริ่ง : ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า (Factoring)

เนื่องจากมีลูกค้ารายหนึ่งที่ทีมที่ปรึกษากำลังให้คำปรึกษาอยู่ มีกรณีขายลูกหนี้ Factoring อยู่ด้วย ผมจึงขอ Link บทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Factoring มาแบ่งปันให้น้อง ๆ ในทีมที่เพิ่งเคยรู้จัก Factoring ได้มาศึกษากันครับ แม้ว่าจะเป็นบทความตั้งแต่ปี 2543 แต่ข้อมูลยังคงเป็นปัจจุบันครับ อนึ่ง ปัจจุบันมีธ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 600001 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 600001 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลักผู้ขาย – ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : Generate รหัสผู้ขายไปเป็นข้อมูลหลักลูกค้า ปรับปรุงจอภาพข้อมูลหลักลูกค้า และจอภาพข้อมูลหลักสถานที่ส่งสินค้า– ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : กำหนดรายละเอียดการขนส่งได้แก่ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.25 Release Note

BySide Version 1.25 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงรายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า (Stock Card) - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IC) เพิ่มจอภาพปรับปรุงยอดส่งสินค้าตามจำนวนส่งมอบจริง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) เพิ่มจอภาพสร้างรายการใบตั้งหนี้ค่าขนส่ง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) ...
อ่านเพิ่มเติม
led_manualo

10 คู่มือกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ SME by กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ที่มา กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม คู่มือกฎหมาย สำหรับผู้ประกอบการ SME ...
อ่านเพิ่มเติม
accounting2

การทำลายสินค้าอย่างไร จึงจะลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ ให้ง่ายและถูกต้องตาม กม. ภาษี (เครื่องมือช่วยคำนวณรายการทางบัญชีเป็นรายการทางภาษี)

ที่มา กรมสรรพากร Link ไปยังต้นฉบับ (กรมสรรพากร) [แสดงสไลด์] Link : ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (8) Link : คําสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.79/2541 Link : Download Spreadsheet ช่วยคำนวณภาษี Version 1.0, 1.2 รายจ่ายสำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต) Download คำอธิบาย การใช้ spreadsheet 2.3 ของเสียที่เกิดขึ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.24 Release Note

BySide Version 1.24 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 6 รายการ ดังนี้ เพิ่มจอภาพบันทึกรหัสพื้นที่ขนส่ง - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : จอภาพใหม่ เพิ่มจอภาพบันทึกข้อมูลหลักรถบรรทุก - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : จอภาพใหม่ เพิ่มรายงานประวัติขาย(รวมเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล) - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) : ราย ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590012 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590012 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานใบส่งสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) แก้ไขจอภาพการกำหนดบริษัท – ระบบพื้นฐาน : เพิ่ม Digit การเก็บข้อมูล แก้ไขหน้าจอบันทึก/แก้ไขการใช้วัตถุดิบ – ระบบควบคุมการผลิต (SF) เพิ่มการเก็บข้อมูลเฉลี่ยส่วนลดท้ายบิล – ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSVDO

การแก้ไขข้อมูลค่าใช้จ่ายนำเข้าที่บันทึกผิด

กรณีที่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายนำเข้าไว้ผิด และได้ทำการ Prelim ไปแล้ว กรณีตัวอย่างใบรับสินค้ามี 2 รายการ รายการที่ 1 เป็นสินค้า รายการที่ 2 เป็นค่าระวาง เราต้องการปันส่วนค่าใช้จ่ายนำเข้าเฉพาะรายการที่ 1 ** ต้องทำการยกเลิก Prelim ก่อน เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้ Prelim ใหม่ ...
อ่านเพิ่มเติม
images

จัดทำสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอ Microsoft Expression Encoder

ในการ Implement ระบบ ERP คู่มือการใช้งานเป็นเรื่องสำคัญ การจัดทำคู่มือในรูปแบบของการบันทึกวิดีโอหน้าจอช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้จากภาพและเสียง ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น สามารถดูทบทวนได้ ดังตัวอย่างที่ผมทำ เพื่อ อธิบายวิธีการ Load data จาก Excel File เข้าระบบ BI (Qlikview) เคร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

การจ่ายคืนเงินมัดจำให้ลูกค้า (ระบบบัญชีลูกหนี้)

เมื่อบริษัทได้รับเงินมัดจำจากลูกค้า และบริษัทได้นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินมัดจำนั้นไปยังกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว ต่อมาภายหลังมีการยกเลิกสัญญา โดยบริษัทตกลงว่าบริษัทจะจ่ายเงินมัดจำคืนให้ลูกค้าทั้งจำนวน กรณีนี้ นอกจากบริษัท จะต้องตีเช็คจ่ายเพื่อคืนเงินให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังต้องออกใบลดหนี้ เพื่อหักล้างกั ...
อ่านเพิ่มเติม
poapdeposit_banner

การควบคุมการจ่ายเงินมัดจำ (ระบบควบคุมการจัดซื้อและระบบบัญชีเจ้าหนี้)

กรณีที่บริษัทต้องจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าค่าสินค้าให้กับผู้ขายก่อนที่ผู้ขายจะดำเนินการผลิตและส่งสินค้าให้กับบริษัท ซึ่งในทางบัญชีจะบันทึกยอดเงินที่จ่ายไปนี้เข้าเป็นบัญชีลูกหนี้เงินมัดจำไว้ก่อน และเมื่อผู้ขายส่งสินค้ามา บริษัทจึงจะทำการบันทึกรับสินค้าและตั้งเจ้าหนี้ โดยจะต้องมีการนำเงินมัดจำที่จ่ายไปแล้ ...
อ่านเพิ่มเติม
bi

Business Intelligence Concept

สัปดาห์หน้าผมได้รับเชิญจากลูกค้าท่านหนึ่งให้ไปบรรยายเรื่องการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหารด้วย BI Software ตอนนี้เตรียม Slide เสร็จแล้วจึงขอ Share ให้ทุกท่านได้ดูกัน หลักสูตรนี้เหมาะกับลูกค้าที่ใช้ระบบ ERP มาสักระยะหนึ่งแล้ว ต้องการเครื่องมือในการจัดทำรายงานเพื่อผู้บริหารที่ง่ายๆ แต่มีประสิทธิภาพ ผู้บริ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 590011 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 590011 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ แก้ไขจอภาพรายการสินค้าของลูกค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : เพิ่มคอลัมน์แสดงราคาระดับที่ 1 แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแกรม 2 เรื่อง (Bug Fixed) แก้ไขจอภาพรายการสินค้าของลูกค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) เพิ่มคอลัมน์แสด ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
BySideV109.1

BySide V.1.23 Release Note

BySide Version 1.23 มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ เพิ่มรายงานเจ้าหนี้คงค้างตามสกุลเงิน - ระบบบัญชีเจ้าหนี้(AP) เพิ่มรายงานลูกหนี้คงค้างตามสกุลเงิน - ระบบบัญชีลูกหนี้(AR) แก้ไขรายงานค่าใช้จ่ายนำเข้า - ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) : เพิ่มคอลัมน์แสดงวันที่รับของ แก้ไขการทำงานผิดพลาดของโปรแ ...
อ่านเพิ่มเติม
/ / ห้องสมุด
e-payment-seminar

เอกสารประกอบการสัมมนา e-Payment ตอน “เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร”

ที่มา กรมสรรพากร กรมสรรพากรได้จัดสัมมนา e-Payment ตอน "เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร" เมื่อวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายให้ความกระจ่างในเรื่อง แนวทางการปฏิบัติในระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment ประโยชน์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ National e-Pa ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 อีกปีหนึ่งที่กำลังจะสิ้นสุด ซึ่งพวกเราชาว BBS รู้สึกซาบซึ้งต่อ ผู้สนับสนุนทุกท่านผู้มอบความเติบโตให้…
 • hellip
  7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ผู้บริหาร​และคณะทำงานBBSได้เข้าร่วมประชุม​ Kick off และเซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS​ กับลูกค้…
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​…
 • BBhellip
  7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ BBS ได้มาออกบูธโครงการกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ได้…
 • hellip
  6 เดือน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดี​กับบริษัทนำยงอุตสาหกรรม​เคมีที่ได้รับโล่รางวัล​ชนะเลิศในโครงการ​เตรียม​ความพร้อม​ใน​…
 • hellip
  1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผู้บริหารของเราได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานเปิดตึกใหม่ของ บริษัท ควิกโค้ท…
 • hellip
  2 เดือน ago by bbs_since1992 เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ห้างหุ้นส่วน​นิติบุคคล​ ลงทุน​ทรัพย์สิน​ใหม่ภายในสิ้นปี​นี้​ สามารถ​จอ…
 • hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 บรรยากาศ​การ Kick off เซ็นสัญญา​การใช้ระบบงานECONS ระหว่าง BBS และ SCH ทางเราขอขอบคุณ​ลูกค้าที่ให้กา…
 • hellip
  5 เดือน ago by bbs_since1992 เช้านี้ยกทีมมาเป็นหนุ่มสาวโพธาราม​กันค่าา  #bbsecons   #TeamBBS 
 • Demo ECONShellip
  4 เดือน ago by bbs_since1992 Demo ECONS  #bbsecons 
 • hellip
  1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันพุธที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถ…
 • hellip
  1 ปี ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถใน…
 • hellip
  11 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  5 วัน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  Scrum Product Ow…
 • hellip
  12 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่ปรึกษาระบบงานของ BBS ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานทอกระสอบของลูกค้า TFP ของ…
 • 25hellip
  10 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้ 25.04.69 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแร่เพอร์ไลต์ของลูกค้า และเข้าให้คำแนะนำการใช…
 • hellip
  6 วัน ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน​ที่ปรึกษา​ ประเภท​นิติบุ…
 • 9 hellip
  6 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​ 9 สิงหาคม​2560​ ทาง​ BBS​ ได้มีโอกาสเข้าร่วมออกบูท​ ECONS ในงานสัมมนา​แลกเปลี่ยน​ความรู้​ด้า…
 • 16hellip
  1 ปี ago by bbs_since1992 วันนี้ (16 ก.พ.60) ที่ปรึกษาของเราได้รับเชิญให้เข้าสำรวจโรงงานเพื่อช่วยประเมินความสามารถในการใช้ระบบ…
 • hellip
  5 วัน ago by bbs_since1992 ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  ScrumMaster  เมื…
 • hellip
  11 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ปรึกษาของเราได้เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึก โครงการเตรียมความพร้อมระบบ ERP ห…
 • hellip
  7 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 25​ กรกฎาคม​ที่ผ่านมา ผู้บริหารและหัวหน้าแผนกของBBS ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพ…
 • 31hellip
  7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้​(31/07/17) ฝ่าย​ Marketing ได้ไปพบลูกค้าที่จังหวัดระยอง​ เพื่อสาธิตการใช้งานระบบงาน​ECONS.ให้…

Instagram #BBSECONS

No images found!
Try some other hashtag or username

ความเห็นล่าสุด

  หมวดหมู่