ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580007  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 17 รายการ  ดังนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้า - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : บันทึกอ้างอิงรหัสโครงการดำเนินงาน และการสร้างรายการโอนอัตโนมัติ แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เปิดให้ Multi Location --& ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 580001 : Release Note

PAYROLL Rvs 580001 : Release Note ปรับปรุง Lookup ระบบงาน Payroll ปรับปรุง Lookup ระบบงาน Payroll โดยปรับปรุง Lookup ทั้งหมดในระบบงาน Payroll  เพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย ดังนี้ 1.  ค้นหาคำหรือข้อความ ที่อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลได้ 2.  ค้นหาแบบ Advanced Filter   มีรูปแบบให้กำ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580006  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการจัดทำใบขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : แก้ไขการประมวลผล  เพิ่ม MRP ให้บันทึกรหัสโครงการดำเนินงาน ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : แก้ไขปุ่ม  Add MRP ให้บันทึกรหัสโครงการดำเนินงาน ป ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.08 Release Note

BySide Version นี้มีการปรับปรุงแก้ไขรายงานเดิม 2 รายงาน และจัดทำรายงานใหม่ 2 รายงาน รายงานวิเคราะห์ราคาขายเบื้องต้น - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : รายงานเดิม รายงานประวัติการขายแสดงตามวันที่ส่งสินค้า-เลขที่ใบแจ้งหนี้ - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : รายงานเดิม รายงานใบเบิกวัตถุดิบรวม - ระบบควบคุมก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

วิธีการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ผ่านทาง Internet

วิธีการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ผ่านทาง Internet โปรแกรม BySide V.1.07 ส่วนของระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ได้เพิ่มรายงานที่ใช้พิมพ์ข้อมูล ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด. 53 ออกเป็นรูปแบบ Text File เพื่อใช้ในการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด.53 ผ่านทาง Internet  ซึ่งมีวิธีการจัดพิมพ์ และวิธีการยื่นแบบฯ  ผ่านทาง Interne ...
อ่านเพิ่มเติม
MInT

ECONS MInT (Mobile Inventory Tracking) : จัดการข้อมูลคลังสินค้าโดยใช้ QR Code และโทรศัพท์มือถือ

เป็นระบบงานเสริมของ ECONS ที่นำ Mobile Technology + QR Code Technology มาช่วยในการควบคุมการ รับ - จ่าย สินค้าคงคลัง โดยสินค้า/วัตถุดิบ ที่รับเข้า จะมี QR Code ติดอยู่ที่ตัวสินค้า เมื่อมีการเคลื่อนไหวของสินค้า จะใช้อุปกรณ์ Mobile เพื่อ Scan สินค้าที่ รับ - จ่าย ตั้งแต่การรับเข้าสินค้าครั้งแรก จนถึงกา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพอนุมัติการขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : แก้ไขการ Group By ของ Lookup รหัสผู้อนุมัติ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการเบิกใช้วัตถุดิบ - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ปรับความเร็วในการลบรายการเบิกใช้วัตถุดิบ ปรับปรุงจอ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.07 Release Note

BySide V.1.07 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานใหม่ 3 รายงาน รายงานส่งออกข้อมูลภงด.3, ภงด.53 (Text File) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : รายงานใหม่ รายงานสถานะของโครงการ(การใช้เวลา) - ระบบบริหารโครงการ : รายงานใหม่ รายงาน Material Variance Report - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่ รายงานส่งออ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

การประยุกต์ใช้ระบบงาน ECONS ในการควบคุมงานโครงการ

กิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนก Consult เนื่องจากในปีนี้ BBS มีโอกาสรับงาน Implement ระบบ ECONS ให้กับลูกค้าที่เป็นลักษณะงานโครงการมา 2 บริษัท ซึ่งเป็นงานผลิตและติดตั้ง การใช้งานระบบมีความแตกต่างจากงานผลิตและส่งมอบสินค้าอยู่พอสมควร เช่น การจัดทำใบเสนอราคา,การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามโครงการ ,กา ...
อ่านเพิ่มเติม
ForbiddenInputTax-000

ภาษีซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มา กรมสรรพากร คำนำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการและการนําเข้าสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะ ประกอบกิจการในรูปแบบใด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูล ...
อ่านเพิ่มเติม
VATProRateKnowledge

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อ

ที่มา : สรรพากรสาสน์ www.sanpakornsarn.com ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการหลายรายมักทำธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจร มากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผู้ประกอบการคนเดียวอาจประกอบธุรกิจหลายประเภท ซึ่งบางธุรกิจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและบางธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีมูลค่า เพิ่ม เช่น ธุรกิจขายป ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580004 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580004  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับเพิ่มการบันทึกข้อมูล และพิมพ์รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2   : แก้ไข 3 ระบบงานคือ AP, AV, PC ปรับหน้าจอรับเงินให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกันได้ ปรับหน้าจอตั้งลูกหนี้ให้สาม ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.06 Release Note

BySide V.1.06 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานใหม่ 3 รายงาน, ปรับการบันทึกโครงการดำเนินงาน และปรับปรุงการค้นหาข้อมูลของ Look Up รายงานป้ายบ่งชี้สถานะ - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่ รายงานการรับเงินมัดจำ - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : รายงานใหม่ รายงานการหักเงินประกันผลงาน - ระบบบัญชีลูกห ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.05 Release Note

BySide V.1.05 Release Note BySide Version นี้ มีการจัดทำรายงานใหม่ 4 รายงาน (4 รูปแบบ) รายงานสรุปต้นทุนคำสั่งผลิต – ระบบต้นทุนการผลิต(CS) รายงานผลการผลิตประจำวัน – ระบบควบคุมการผลิต (SF) รายงาน Cost Saving – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) รายงาน Cost Avoidance – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) รายงานสรุปต้นทุน ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ บันทึก/แก้ไข เวลาประจำวัน 2 - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : มีการแก้ไข 2 ประเด็น เพื่อให้เก็บเวลาสูญเสีย เวลา Set up ในกรณีที่ซับซ้อนได้มากขึ้น เพิ่มการอ้างอิงโครงการบนเอกสาร อีก ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

 • 1 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก
 • 4 เดือน ago by bbs_since1992 ประกาศวันหยุด​บริษัท​ออกแล้วค่ะ❤️ สำหรับ​เจ้าหน้าที่​ทุกท่านแพ็คกระเป๋าแพลนวันท่องเที่ยวกันได้เลย สำ
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดี​ ข่าวดี​ ปีนี้​ Depa​ แจกส่วนลดค่าซอฟต์แวร์​รายละ 10,000​บาท​ และลดย่อนภาษีได้ถึง​ 200% หากท่
 • 5 เดือน ago by bbs_since1992 สวัสดี​ปีใหม่​ 2562​ BBS​ ขอขอบพระคุณ​ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นกับเรามาโดยตลอด​ และขอ​ขอบคุณ​
 • 5 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​ 21​ ธันวาคม​ ที่ผ่านมานี้​ ผู้บริหาร​ของเรา​ คุณพรเทพ​ รัตนสถาพร​ และคุณกิตติศักดิ์​ เป
 • 5 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวัน​ที่​ 14​ ธันวาคม​ 2561​ บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ได้รับคำปรึกษา​จาก อ
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 ข่าวดีสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการบริหาร​ทรัพยากร​อย่างมีประสิทธิภาพ​ ทาง มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยีพระจ
 • 2 เดือน ago by bbs_since1992 บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด​ ผ่านการรับรองมาตรฐาน​ “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
 • 9 เดือน ago by bbs_since1992 เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 5 เดือน ago by bbs_since1992 คุณกิตติศักดิ์​ เปรมกิจ​ ​ผู้บริหารของ​ BBS​ นำทีมพนักงานฝ่ายต่างๆเข้าอบรม​  #ISO29110  Requirements M
 • 8 เดือน ago by bbs_since1992 เมื่อวันที่​5 ตุลาคม​ 2561​ที่่ผ่าน​ BBS​ ได้มีการ Kick​ off เซ็นสัญญา​โครงการร่วมกับ​ UNA​ ซึ่งเป็น
 • 81
  7 เดือน ago by bbs_since1992 วันนี้(8/11/61)เจ้าหน้าที่​ของ​ BBS​ ได้เข้าร่วมงาน Blockchain for Management and Transformation “บร

Instagram #BBSECONS

 • 19 ชั่วโมง ago เมื่อนำข้อมูลการผลิตในระบบ ERP ECONS มาใช้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้ผลลัพธ
 • 5 วัน ago อบรมวิธีการวางแผนและควบคุมกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตให้ยั่งยืน โรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก  #bbsecons 
 • 2 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาในการเพิ่มผลผลิต โรงงานผลิตยางหุ้มฉนวนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ #bbsecons 
 • 2 สัปดาห์ ago ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ #bbsecons 
 • 3 สัปดาห์ ago ให้คำแนะนำในการจัดทำงบต้นทุนการผลิต และรายงานการผลิตด้วยระบบ ECONS โรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติก  #bbseco 
 • Work shop
  3 สัปดาห์ ago Work shop วิธีการบันทึกรายงานการผลิตให้กับโรงงานผลิตสายไฟซึ่งยังไม่มีระบบ ERP เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา
 • 3 สัปดาห์ ago ให้บริการ MA Update program ECONS ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตสกรูและหมุดย้ำสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเฟอร์นิเจ
 • Power
  4 สัปดาห์ ago ใช้ Power BI ในการนำเสนอข้อมูลการผลิต OEE โรงงานปบิตยางโฟม  #bbsecons 
 • Scrum Team
  4 สัปดาห์ ago Scrum Team เพื่อเพิ่มผลิตภาพ โรงงานผลิตยางรถยนต์  #bbsecons 
 • Valu
  1 เดือน ago เพิ่ม Value ให้กับข้อมูลในระบบ ERP ลดเวลาในการจัดทำรายงานของพนักงานลง 100% อบรมการจัดทำรายงานเพื่อผู
 • 1 เดือน ago อบรมแนวคิด Agile กับโครงการเพิ่มผลิตภาพโรงงานผลิตสายไฟ  #bbsecons 
 • 1 เดือน ago สวัสดี​ค่ะ​ วันนี้แอดมินมีภาพบรรยากาศ​งาน​ K2K ERP THINKING บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ​ มาฝากก

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่