MInT

ECONS MInT (Mobile Inventory Tracking) : จัดการข้อมูลคลังสินค้าโดยใช้ QR Code และโทรศัพท์มือถือ

เป็นระบบงานเสริมของ ECONS ที่นำ Mobile Technology + QR Code Technology มาช่วยในการควบคุมการ รับ - จ่าย สินค้าคงคลัง โดยสินค้า/วัตถุดิบ ที่รับเข้า จะมี QR Code ติดอยู่ที่ตัวสินค้า เมื่อมีการเคลื่อนไหวของสินค้า จะใช้อุปกรณ์ Mobile เพื่อ Scan สินค้าที่ รับ - จ่าย ตั้งแต่การรับเข้าสินค้าครั้งแรก จนถึงกา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพอนุมัติการขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : แก้ไขการ Group By ของ Lookup รหัสผู้อนุมัติ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการเบิกใช้วัตถุดิบ - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ปรับความเร็วในการลบรายการเบิกใช้วัตถุดิบ ปรับปรุงจอ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.07 Release Note

BySide V.1.07 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานใหม่ 3 รายงาน รายงานส่งออกข้อมูลภงด.3, ภงด.53 (Text File) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : รายงานใหม่ รายงานสถานะของโครงการ(การใช้เวลา) - ระบบบริหารโครงการ : รายงานใหม่ รายงาน Material Variance Report - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่ รายงานส่งออ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

การประยุกต์ใช้ระบบงาน ECONS ในการควบคุมงานโครงการ

กิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนก Consult เนื่องจากในปีนี้ BBS มีโอกาสรับงาน Implement ระบบ ECONS ให้กับลูกค้าที่เป็นลักษณะงานโครงการมา 2 บริษัท ซึ่งเป็นงานผลิตและติดตั้ง การใช้งานระบบมีความแตกต่างจากงานผลิตและส่งมอบสินค้าอยู่พอสมควร เช่น การจัดทำใบเสนอราคา,การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามโครงการ ,กา ...
อ่านเพิ่มเติม
ForbiddenInputTax-000

ภาษีซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มา กรมสรรพากร คำนำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการและการนําเข้าสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะ ประกอบกิจการในรูปแบบใด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูล ...
อ่านเพิ่มเติม
VATProRateKnowledge

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเฉลี่ยภาษีซื้อ

ที่มา : สรรพากรสาสน์ www.sanpakornsarn.com ในการทำธุรกิจผู้ประกอบการหลายรายมักทำธุรกิจให้มีความหลากหลายและครบวงจร มากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผู้ประกอบการคนเดียวอาจประกอบธุรกิจหลายประเภท ซึ่งบางธุรกิจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและบางธุรกิจไม่ต้องเสียภาษีมูลค่า เพิ่ม เช่น ธุรกิจขายป ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580004 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580004 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580004  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 5 รายการ ดังนี้ ปรับเพิ่มการบันทึกข้อมูล และพิมพ์รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2   : แก้ไข 3 ระบบงานคือ AP, AV, PC ปรับหน้าจอรับเงินให้บันทึกเลขที่ใบกำกับภาษีซ้ำกันได้ ปรับหน้าจอตั้งลูกหนี้ให้สาม ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.06 Release Note

BySide V.1.06 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานใหม่ 3 รายงาน, ปรับการบันทึกโครงการดำเนินงาน และปรับปรุงการค้นหาข้อมูลของ Look Up รายงานป้ายบ่งชี้สถานะ - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่ รายงานการรับเงินมัดจำ - ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) : รายงานใหม่ รายงานการหักเงินประกันผลงาน - ระบบบัญชีลูกห ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.05 Release Note

BySide V.1.05 Release Note BySide Version นี้ มีการจัดทำรายงานใหม่ 4 รายงาน (4 รูปแบบ) รายงานสรุปต้นทุนคำสั่งผลิต – ระบบต้นทุนการผลิต(CS) รายงานผลการผลิตประจำวัน – ระบบควบคุมการผลิต (SF) รายงาน Cost Saving – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) รายงาน Cost Avoidance – ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) รายงานสรุปต้นทุน ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580003 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580003 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 4 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพ บันทึก/แก้ไข เวลาประจำวัน 2 - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : มีการแก้ไข 2 ประเด็น เพื่อให้เก็บเวลาสูญเสีย เวลา Set up ในกรณีที่ซับซ้อนได้มากขึ้น เพิ่มการอ้างอิงโครงการบนเอกสาร อีก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.04 Release Note

BySide V.1.04 Release Note BySide Version นี้ มีการเพิ่มระบบบริหารโครงการ เพื่อจัดเก็บข้อมูลหลักโครงการ, จัดทำรายงานใหม่ 6 รายงาน (8 รูปแบบ) และ เพิ่ม 5 รูปแบบใน 3 รายงานเดิม รายงานสถานะใบแจ้งหนี้ – ระบบบัญชีลูกหนี้ (AR) (ใหม่) รายงานใบตรวจสอบชิ้นงาน – ระบบควบคุมคุณภาพ (QM) (ใหม่) รายงานใบรับรองการว ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580002 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580002 : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580002  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 8 รายการ ดังนี้ เพิ่มการเก็บประวัติการแก้ไขข้อมูลโครงสร้างสินค้า ระบบโครงสร้างและขั้นตอนการผลิต (BOM/Routing) : ทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่า BOM ถูกแก้ไขเมื่อใด อย่างไร และโดยใคร จากรายงาน เพิ่มการอ้างอิงโค ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.03 Release Note

BySide V.1.03 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานรูปแบบใหม่ 6 รายงาน รายงานราคาขายสินค้าล่าสุด – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) รายงานใบจัดสินค้า – ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย(CO) รายงานราคาซื้อสินค้าล่าสุด – ระบบควบคุมการจัดซื้อ(PO) รายงานมูลค่าการผลิต – ระบบควบคุมการผลิต(SF) รายงานน้ำหนักผลิต – ระ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580001a : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580001a : Release Note ECONS V2.13E Rvs 580001a นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 9 รายการ ดังนี้ จอภาพข้อกำหนดรายงานทางการเงิน – ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป(GL): แก้ไข Lookup เลขที่บัญชีในหน้าจอReport Writer ให้สามารถค้นหาด้วยชื่อบัญชีได้ (หน้าจอ) รายงานทะเบียนคุมใบสั่งผลิต – ระบบควบค ...
อ่านเพิ่มเติม
googleapps

รวมคู่มือ/วีดีโอแนะนำการใช้งาน Google Apps

รวมคู่มือ/วีดีโอแนะนำการใช้งาน Google Apps เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน Google Apps เพื่อการบริหารจัดการเอกสารร่วมกัน (จัดทำโดยหน่วยฝึกอบรมภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. : PDF จำนวน 81 หน้า) สร้าง Form online ฟรี ด้วยบริการ Google Drive (ฉบับรายละเอียด) (จัดทำโดย ...
อ่านเพิ่มเติม
googleapps

5 ข้อดีของ Google Drive ที่คุณอาจยังไม่รู้

5 ข้อดีของ Google Drive ที่คุณอาจยังไม่รู้ ที่มา : by Peerapat Chuejeen Google Drive คือ การเก็บข้อมูลในรูปแบบของ Cloud Storage หรือบริการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลไว้บนเซิร์ฟเวอร์แล้วผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานไฟล์ข้อมูลเหล่านั้นได้จากทุกที่ทุกเวลา เมื่อไม่นานมานี้ Google ได้จัดทำคลิปแนะนำข้อดี 5 อย่างของ Goo ...
อ่านเพิ่มเติม
googleapps

มาทำความรู้จักกับ Google Apps

มาทำความรู้จักกับ Google Apps Google Apps เป็น อีกบริการจาก Google ที่อาศัยการปรับแต่งค่าโดเมนของเราเพื่อใช้งานโปรแกรมต่างๆของ Google อาทิเช่น Gmail , Calendar ,Docs , Talk และ Sites ซึ่งรายละเอียดของโปรแกรมต่างๆ ใน Google Apps มีดังนี้ Gmail เป็นการให้บริการอีเมล์ของ Google ถูกพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี ค ...
อ่านเพิ่มเติม
BBSCRM2

คู่มือการเข้าใช้งานระบบงาน CRM ใหม่สำหรับลูกค้า

คู่มือการเข้าใช้งานระบบงาน CRM ใหม่สำหรับลูกค้า BBS วิธีการเข้าสู่ระบบ CRM วิธีการเปิดเรื่องใหม่ วิธีการแก้ไขสถานะ CRF การออกจากระบบ ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 1 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว
 • 1 เดือน ago ประมวล​ภาพ​งานสัมมนาและออก​บูธ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​การเพิ่มศักยภาพ​ของSME ด้วยโปรแกรม​ประยุกต์​Softw
 • 1 เดือน ago ทางบริษัท​ เจมคอน จำกัด ผู้จัดการโครงการส่งเสริม​ศักยภาพ​ของSMEฯ ส่งจดหมาย​ขอบคุณ​บริษัท​และวิทยากร
 • BBS
  2 เดือน ago BBS ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก
 • 2 เดือน ago สวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ค่ะ ท่านลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุ
 • 3 เดือน ago รวมภาพความประทับใจ​กับการพักผ่อนหย่อนใจ​ในบรรยากาศ​ที่แสนอบอุ่น​ กับเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคย กิจกรรม​
 • 4 เดือน ago ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  Scrum Product Ow
 • 4 เดือน ago ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  ScrumMaster  เมื
 • 4 เดือน ago บริษัท​ บิสซิเนส​ บูล​เล​ทีน​ เซอร์วิส​ จำกัด ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียน​ที่ปรึกษา​ ประเภท​นิติบุ
 • 6 เดือน ago อีกปีหนึ่งที่กำลังจะสิ้นสุด ซึ่งพวกเราชาว BBS รู้สึกซาบซึ้งต่อ ผู้สนับสนุนทุกท่านผู้มอบความเติบโตให้
 • CCT
  6 เดือน ago CCT ประชุมปิดโครงการให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบวางแผนการผลิต MRP ปี2017 #bbsecons 
 • 7 เดือน ago วันนี้ทาง BBS ได้ติดตั้ง​เครื่องสแกนลายนิ้วมือ​ให้กับบริษั​ท​ ไทยฟอร์โม​ซา​พลาสติก​อินดัสตรี​ จำกัด​

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่