ECONSMultiCompany

การกำหนดให้ User สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 บริษัท

การกำหนดให้ User สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 บริษัท โดย นายกิตติศักดิ์ เปรมกิจ การกำหนดให้ User สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้มากกว่า 1 บริษัท ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS Implementation Case Study

กรณีศึกษา : การจำหน่ายเสาเข็มพร้อมติดตั้ง

ECONS Implementation Case Study บทความโดย คุณศิริวรรณ วงศ์เณร กรณีศึกษานี้  เป็นตัวอย่าง ธุรกิจผลิตเสาเข็มอัดแรงดัน  ซึ่งมีรับติดตั้งด้วย  ดังนั้น  จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องส่งเสาเข็มเพื่อนำไปกองไว้ที่หน้างาน รอการติดตั้ง และหน้างานจะทำการแจ้งหนี้เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งก็มีทั้งที่แจ้งหนี้เมื่ ...
อ่านเพิ่มเติม
TIP-148815_640

การบันทึกใบสั่งซื้อ กรณีมีส่วนลดท้ายบิล

ตัวอย่างการบันทึกใบสั่งซื้อ กรณีมีส่วนลดท้ายบิล โดย นายกิตติศักดิ์ เปรมกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSQuickTIPS

การใช้งานระบบเงินทดรองจ่าย กรณีรวมจ่ายเช็คใบเดียวจากหลายใบเบิก

การบันทึกเบิกเงินทดรองโดยกำหนดประเภทการจ่ายเงินเป็นเช็คในระบบ ECONS สามารถพิมพ์เช็คจ่ายได้ 1 ใบเบิกต่อ 1 ใบสำคัญจ่าย (เช็ค 1 ใบ) แต่ในบางครั้งที่มีความต้องการเบิกเงินทดรองจากผู้ขอเบิกหลายคนในช่วงเวลาเดียวกัน ฝ่ายการเงินต้องการรวมทำจ่ายเป็นใบสำคัญจ่ายครั้งเดียว เพื่อประหยัดเช็ค ผมขอแนะนำวิธีการบันทึก ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.09 Release Note

BySide Version นี้มีการปรับปรุงจอภาพสอบถาม 1 จอภาพ และจัดทำรายงานใหม่ 4 รายงาน เพิ่มรายงานสั่งซื้อคงค้างตามโครงการ - ระบบบริหารโครงการ เพิ่มรายงานประวัติการจัดซื้อตามโครงการ - ระบบบริหารโครงการ เพิ่มรายงานทะเบียนคุมใบสั่งขายตามโครงการ - ระบบบริหารโครงการ เพิ่มรายงานทะเบียนคุมคำสั่งผลิตตามโครงการ - ร ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580007 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580007  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 17 รายการ  ดังนี้ แก้ไขจอภาพบันทึกรายการโอนย้ายสินค้า - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : บันทึกอ้างอิงรหัสโครงการดำเนินงาน และการสร้างรายการโอนอัตโนมัติ แก้ไขจอภาพข้อมูลหลักสินค้าคงคลัง - ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (IC) : เปิดให้ Multi Location --& ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSPRS

PAYROLL Rvs 580001 : Release Note

PAYROLL Rvs 580001 : Release Note ปรับปรุง Lookup ระบบงาน Payroll ปรับปรุง Lookup ระบบงาน Payroll โดยปรับปรุง Lookup ทั้งหมดในระบบงาน Payroll  เพื่อเพิ่มความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้หลากหลาย ดังนี้ 1.  ค้นหาคำหรือข้อความ ที่อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลได้ 2.  ค้นหาแบบ Advanced Filter   มีรูปแบบให้กำ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580006 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580006  นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพการจัดทำใบขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : แก้ไขการประมวลผล  เพิ่ม MRP ให้บันทึกรหัสโครงการดำเนินงาน ปรับปรุงจอภาพบันทึกคำสั่งผลิต - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : แก้ไขปุ่ม  Add MRP ให้บันทึกรหัสโครงการดำเนินงาน ป ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.08 Release Note

BySide Version นี้มีการปรับปรุงแก้ไขรายงานเดิม 2 รายงาน และจัดทำรายงานใหม่ 2 รายงาน รายงานวิเคราะห์ราคาขายเบื้องต้น - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : รายงานเดิม รายงานประวัติการขายแสดงตามวันที่ส่งสินค้า-เลขที่ใบแจ้งหนี้ - ระบบควบคุมการจัดจำหน่าย (CO) : รายงานเดิม รายงานใบเบิกวัตถุดิบรวม - ระบบควบคุมก ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

วิธีการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ผ่านทาง Internet

วิธีการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด. 53 ผ่านทาง Internet โปรแกรม BySide V.1.07 ส่วนของระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) ได้เพิ่มรายงานที่ใช้พิมพ์ข้อมูล ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด. 53 ออกเป็นรูปแบบ Text File เพื่อใช้ในการยื่นแบบภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด.53 ผ่านทาง Internet  ซึ่งมีวิธีการจัดพิมพ์ และวิธีการยื่นแบบฯ  ผ่านทาง Interne ...
อ่านเพิ่มเติม
MInT

ECONS MInT (Mobile Inventory Tracking) : จัดการข้อมูลคลังสินค้าโดยใช้ QR Code และโทรศัพท์มือถือ

เป็นระบบงานเสริมของ ECONS ที่นำ Mobile Technology + QR Code Technology มาช่วยในการควบคุมการ รับ - จ่าย สินค้าคงคลัง โดยสินค้า/วัตถุดิบ ที่รับเข้า จะมี QR Code ติดอยู่ที่ตัวสินค้า เมื่อมีการเคลื่อนไหวของสินค้า จะใช้อุปกรณ์ Mobile เพื่อ Scan สินค้าที่ รับ - จ่าย ตั้งแต่การรับเข้าสินค้าครั้งแรก จนถึงกา ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONS_logo

ECONS V2.13E Rvs 580005 : Release Note

ECONS V2.13E Rvs 580005 นี้มีการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ ปรับปรุงจอภาพอนุมัติการขอซื้อ - ระบบควบคุมการจัดซื้อ (PO) : แก้ไขการ Group By ของ Lookup รหัสผู้อนุมัติ ปรับปรุงจอภาพบันทึก/แก้ไขการเบิกใช้วัตถุดิบ - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : ปรับความเร็วในการลบรายการเบิกใช้วัตถุดิบ ปรับปรุงจอ ...
อ่านเพิ่มเติม
BySideV109.1

BySide V.1.07 Release Note

BySide V.1.07 Release Note BySide Version นี้จัดทำรายงานใหม่ 3 รายงาน รายงานส่งออกข้อมูลภงด.3, ภงด.53 (Text File) - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP) : รายงานใหม่ รายงานสถานะของโครงการ(การใช้เวลา) - ระบบบริหารโครงการ : รายงานใหม่ รายงาน Material Variance Report - ระบบควบคุมการผลิต (SF) : รายงานใหม่ รายงานส่งออ ...
อ่านเพิ่มเติม
ECONSImpTIP

การประยุกต์ใช้ระบบงาน ECONS ในการควบคุมงานโครงการ

กิตติศักดิ์ เปรมกิจ ผู้จัดการแผนก Consult เนื่องจากในปีนี้ BBS มีโอกาสรับงาน Implement ระบบ ECONS ให้กับลูกค้าที่เป็นลักษณะงานโครงการมา 2 บริษัท ซึ่งเป็นงานผลิตและติดตั้ง การใช้งานระบบมีความแตกต่างจากงานผลิตและส่งมอบสินค้าอยู่พอสมควร เช่น การจัดทำใบเสนอราคา,การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามโครงการ ,กา ...
อ่านเพิ่มเติม
ForbiddenInputTax-000

ภาษีซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่มา กรมสรรพากร คำนำ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการและการนําเข้าสินค้า ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขายสินค้าหรือให้บริการไม่ว่าจะ ประกอบกิจการในรูปแบบใด หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูล ...
อ่านเพิ่มเติม

Instagram BBS

No images found!
Try some other hashtag or username

Instagram #BBSECONS

 • 4 สัปดาห์ ago เก็บตกภาพบรรยากาศ​งาน​ Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต
 • 1 เดือน ago ขอเชิญชวน​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Industril Supply Chain Logistics Conference 2018 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพ
 • 2 เดือน ago กลับมาอีกครั้งกับงาน Industrial Supply Chain Logistics Conference 2018 ในปีนี้งานจะจัดวันที่ 23-24 ส
 • 99
  3 เดือน ago “(99) เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้หรือคู่สมรสได้จ่ายเป็นค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน ตามจํานวนที่จ่า
 • 4 เดือน ago วันนี้ผู้บริหาร BBS คุณพรเทพ รัตนสถาพร Customer Support Dept. Director พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่อาว
 • 4 เดือน ago ประมวล​ภาพ​งานสัมมนาและออก​บูธ​ ในโครงการ​ส่งเสริม​การเพิ่มศักยภาพ​ของSME ด้วยโปรแกรม​ประยุกต์​Softw
 • 4 เดือน ago ทางบริษัท​ เจมคอน จำกัด ผู้จัดการโครงการส่งเสริม​ศักยภาพ​ของSMEฯ ส่งจดหมาย​ขอบคุณ​บริษัท​และวิทยากร
 • BBS
  5 เดือน ago BBS ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออก
 • 5 เดือน ago สวัสดีปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ค่ะ ท่านลูกค้าทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวอย่างมีความสุ
 • 6 เดือน ago รวมภาพความประทับใจ​กับการพักผ่อนหย่อนใจ​ในบรรยากาศ​ที่แสนอบอุ่น​ กับเพื่อนร่วมงานที่คุ้นเคย กิจกรรม​
 • 7 เดือน ago ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  Scrum Product Ow
 • 7 เดือน ago ขอแสดงความยินดีกับ คุณกุลธัช  เทียนจวง  กรรมการผู้จัดการบริษัท ในการสำเร็จหลักสูตร  ScrumMaster  เมื

ความเห็นล่าสุด

หมวดหมู่