ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ทั้ง 2 ท่าน

 

ได้แก่

congratulations

คุณปฐมา  ผลพุฒิ  และ คุณณัฐสุดา  ฟักแฟ

 

เจ้าหน้าที่แผนกที่ปรึกษาวางแผนระบบงาน ERP (Consultant)

 

ทั้งสองท่านได้สำเร็จการศึกษา ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ทางบริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย…..